اعضاء سازمان مجاهدین خلق از زندان عراق آزاد شدند


راديو فرانسه  : مقامات عراقی سی و شش تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را که در جریان زدوخورد میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف دستگیر کرده بودند در روز چهارشنبه آزاد کردند.اردوگاه اشرف از ٢٢سال پیش در حدود ٣٥٠٠ تن از اعضای این سازمان را در خود جای داده است. بر اساس بیانیه ای که امروز به وسیلۀ سازمان مجاهدین خلق ایران انتشار یافت آزادشدگان به محض رسیدن به محل به خاطر وضع وخیم جسمی و جراحاتی که داشته اند در مرکز پزشکی اردوگاه مورد معاینه و مداوا قرار گرفتند. این عده در جریان مداخلۀ نیروهای عراقی در اردوگاه اشرف در روزهای ٢٨ و ٢٩ ماه ژوئیه دستگیر شده بودند.

هدف از این مداخله به دست گرفتن کنترل اردوگاه بوده است. دستگیر شدگان پس از دستگیری به عنوان اعتراض به بازداشت خود دست به اعتتصاب غذا زده بودند. اعتصاب غذائی که براساس بیانیۀ سازمان مجاهدین ٧٢ روز به درازا کشیده است.

یک قاضی شهر خالص در ٨٠ کیلومتری شمال بغداد در روز ٢٩ سپتامبر دستور آزادی و بازگرداندن این عده به اردوگاه اشرف را صادر کرده بود اما مقامات عراقی از آزاد کردن آنان خودداری کرده بودند. به گفتۀ یک منبع قضائی، دولت عراق ساکنان اردوگاه اشرف را به عنوان "ساکنان غیرقانونی و فاقد اجازۀ اقامت " تلقی می کند.

مقامات عراقی از کشته شدن یازده تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در زدو خورد میان نیروهای عراقی و اعضای این سازمان خبر داده اند اما سازمان مجاهدین تعداد کشته شدگان را دوازده نفر اعلام کرده است.