ده ها زندانی سیاسی با شرایطی غیر انسانی در قرنطینه زندان اوین حبس شده اند


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از قرنطینه بند 7 زندان اوین ،ده ها زندانی سیاسی در شرایط  غیر انسانی و فضایی  بسیار محدود برای چندین هفتۀ متوالی در آنجا نگهداری می شوند .دهها زندانی سیاسی که بعضی از آنها هفته ها است در قرنطینه بند 7 در شرایط غیر انسانی بسر می برند. زندانیان سیاسی هستند که  اکثر از دستگیر شدگان اخیر ویا زندانیان سیاسی که پس از ماهها  زندانی بودند در بند 209 به آنجا منتقل شده اند.
قرنطینه بند 7 از چهار سلول تشکیل شده است که در هر سلول آن بین 15 تا 20 نفر نگهداری می شوند. تعداد زندانیان سیاسی که در حال حاضر در آنجا قرار داده شده اند  بین 70 الی 80 نفر می باشند.قرنطینه به منظور نگهداری موقت زندانی است تا  تعیین تکلیف شود.و معمولا زندانی یا با وثیقه آزاد می شود و یا اینکه به بندهای عمومی منتقل می شود . مدت نگهداری او از چند ساعت تا چند روز نباید طولانی تر باشد.ولی در مواردی بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانی مدت بازداشت او را طولانی تر می کنند.


زندانیان سیاسی که در قرنطینه بند 7 بسر می برند.چندین برابر ظرفیت سلولهای آنها  زندانی جای داده اند بطوری که امکان  تنفس را برای زندانی سخت کرده. زندانیان سیاسی فاقد پوشش کافی هستند چه به لحاظ لباس و پتوهای مورد نیاز استراحت آنها . بطوریکه به آنها گفته شده خانواده هایشان باید پتوهای مورد نیاز استراحت آنها را تامین کنند. پتوها باید فاقد حاشیه باشند. غذای زندانیان به لحاظ کمی نیازهای جسمی آنها را تامین نمی کند و به لحاظ کیفی بسیار پایین می باشد و تقریبا غیرقابل مصرف است.از امکانات درمانی جدی محروم هستند.شرایط بهداشتی قرنطینه بخصوص سرویس های بهداشتی آن بسیار کثیف و غیر بهداشتی است.


تعدادی اززندانیان سیاسی که از 3 هفته پیش به قرنطینه بند 7 منتقل شدند ودر بلاتکلیفی و شرایط غیر انسانی بسر می برندعبارتند از : حامد یازرلو،حسن طرلانی،فرزاد مددزاده،ضیاء نبوی، مجید دری و علی بیکس و ده ها زندانی سیاسی دیگر می باشند.