شعارنویسی علیه کارگزاران رژیم در مترو


جوان آنلاین حکومتی: شعار نویسی در ایستگاهها و واگن های مترو را به جریانات سیاسی نسبت داد و نوشت این جریانها اقدام به برخی فعالیت های ضد امنیتی در متروها می نمایند.این سایت افزود: عمده اقدام این جریانات شعار نویسی در راهروی مترو و برخی واگن ها علیه مسئولان نظام می باشد. همچنین برخی جزوات نیز درتعدادی از ایستگاه ها به شکل محدودی توزیع شده و جریان سازی برای تحریک مردم برای حضور در مراسم های غیرقانونی و ساختار شکنانه حامیان کاندیدای شکست خورده اصلاح طلبان را مورد تاکید قرار داده اند.براساس گزارش های دریافتی مقامات مسئول تحقیق و بررسی این موضوع را آغاز کرده اند.