دو روزنامه توقیف شدند


بی بی سی  : هیات نظارت بر مطبوعات ایران امتیاز دو روزنامه فرهنگ آشتی و آرمان را لغو کرده است.بر اساس گزارشها این هیات، امتیاز روزنامه فرهنگ آشتی را به اتهام "دریافت پول از بیکانگان" لغو کرده است.فرهنگ آشتی حدود سه ماه است که انتشار دوره جدید خود را آغاز کرده است.در همین حال حسین عبدالهی، سردبیر روزنامه آرمان، به بی بی سی گفت که خبر تعطیلی روزنامه "پیش از تشکیل جلسه هیات نظارت به آنها رسیده است."

آقای عبدالهی تاکید کرد که انتظار آنها از هیات نظارت بر مطبوعات این بوده که "اگر موردی (در خصوص مطالب روزنامه هست) قبلا در مورد آنها به نشریه تذکر داده می شد."


سردبیر روزنامه توقیف شده آرمان معتقد است که تعطیلی یک روزنامه بالقوه دارای "تبعات منفی" برای جامعه است، آنهم در زمانی که جامعه نیاز به وحدت و آرامش دارد. به گفته آقای عبدالهی "باید سیگنالهای مثبت به جامعه ای که دارای التهاب است، داد"او گفت که اتهام وارد شده به روزنامه درج مطالب خارج از روش روزنامه است. آقای عبدالهی می گوید که روش روزنامه آرمان "اطلاع رسانی" است و "اگر در غالب اطلاع رسانی اخبار (ی) نمی گنجد (هیات نظارت) می بایستی آن را به روزنامه اطلاع می داده است."


آقای عبدالهی گفت که روزنامه آرمان در چارچوب "نظام اسلامی ایران" فعالیت می کند.روزنامه آرمان در دوره جدید انتشار خود با فرم و سیاق تازه حدود پنجاه شماره منتشر شده بود.توقیف این دو روزنامه در حالی اتفاق افتاده است که پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده بود.


این انجمن در این بیانیه نسبت به آنچه" ادامه‌ بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد " خواند اعتراض کرد.در این بیانیه به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اهالی مطبوعات توسط نهادهای امنیتی اشاره و از مسئولان خواسته شده از اعمال این گونه فشارها پرهیز و همه روزنامه نگاران و صاحب نظران بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند.