اعضای کانون صنفی معلمان امروز دستگیر شدند

 

روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ٨٨ در پی یورش ماموران امنیتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کلیه حاضران در جلسه از جمله دو عضو مرکزی کانون، بهشتی و رضائی که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند. به گزارش کمیته ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلمان در منرل دبیر کل کانون گردهم آمده بودند که با ورود ناگهانی ماموران امنیتی جلسه آنها ناتمام ماند. ماموران امنیتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم قانونی مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و بسیاری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند. این اقدام ماموران امنیتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای باغانی همراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراهم کرده است.


محل بازداشت معلمان دستگیر شده روشن نیست و ماموران امنیتی توضیحی در خصوص دلایل دستگیری آنها و محل نگهداری شان ارائه نکرده اند.
کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلمان خواستار مختومه شدن تمامی پرونده های قضائی علیه اعضای خود، رفع محدودیت از فعالیت کانون های صنفی معلمان سراسر کشور و آزادی بی قید و شرط همکاران فرهنگی دربند اش از جمله فرزاد کمانگر، عبدالله مومنی، مسعودکردپور، سید هاشم خاکسار، ساسان بابایی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد داوری، شبنم مددزاده، سجاد خاکساری، علیرضا چاکری، محمدرضا چاکری، جهانبخش، محمدصالح اسلام زهی، مهدی اسلام زهی و علیم جنگی زهی شده بود.