هشت دانشجوی دختر دانشگاه تهران از خوابگاه اخراج شدند.

 

خبرنامه امیرکبیر: بنا بر اخبار رسیده از کوی فاطمیه که محل اسکان دانشجویان دختر دانشگاه تهران می باشد گویا تعدادي از دانشجویان دختر از خوابگاه محروم شده و از آن اخراج شده اند.گفته می شود کمیته انضباطی دانشگاه و اداره امور خوابگاهها دستور اخراج دانشجویان دختر را صادر کرده اند.

مسئولین کمیته انضباطی و اداره خوابگاهها به بهانه رعایت نکردن قوانین و مقررات خوابگاه اقدام به اخراج دانشجویان کرده اند. اخراج این دانشجویان با ارسال نامه ای از سوی کمیته انضباطي و سپس به صورت حضوری به آنها ابلاغ شده است.


 

تاکنون از تعداد دقیق اخراجی ها آمار مشخصی در دست نیست ولی اخراج هشت نفر محرز شده است.احتمال اینکه تعداد دانشجویان محروم شده از خوابگاه بیش از این آمار باشد وجود دارد, این موضوع به شدت موجب نگراني دانشجویان دخترساکن کوی فاطمیه شده است چرا که معتقدند اخراج دانشجویان در رابطه با حوادث اخیر و اعتراضات دانشجویان بوده و مسئولين از این طریق سعی در انتقام گرفتن از دانشجويان رادارند.