محاکمه مدیران مسئول چند روزنامه اصلاح طلب

 

شبکه حکومتی خبر: جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه های "اعتمادملی"، "تاک"، "لیان" و "موج" فردا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود.قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در ادامه رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی، فردا به اتهامات مدیران مسئول نشریه های "اعتمادملی" به مدیر مسئولی حق شناش، "تاک" به مدیر مسئولی رحمانی، "لیان" به مدیر مسئولی عطارزاده و "موج" با حضور اعضای هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی می کند.

 

بر اساس کیفر خواست صادره از دادسرای کارکنان دولت و رسانه اتهام محمدجواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "اعتمادملی" نشر مطالب خلاف واقع عنوان شده است.همچنین اتهام رجب رحمانی مدیر مسئول هفته نامه "تاک" و شکرالله عطارزاده و مدیر مسئول هفته نامه "لیان" نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. اتهام مدیر مسئول نشریه "موج" نیز چاپ مطالب خلاف واقع عنوان شده است.