صرفنظر كردن رژیم از شرط های اش برای از سرگیری روابط با آمریکا

 

روزنامه جمهوری اسلامی: سياست قطعي نظام در مورد از سرگيري روابط با آمريكا همواره اين بود كه آمريكا شرط هاي سه گانه عذرخواهي بابت مداخلات گذشته، تعهد سپردن براي خودداري از مداخله در آينده و آزادسازي اموال ايران را تحقق بخشد و از كشاندن پرونده هسته اي ايران به بازي هاي سياسي نيز خودداري نمايد. آنگاه جمهوري اسلامي ايران در باره مذاكره با دولتمردان واشنگتن تصميم بگيرد. به نظر مي رسد آنچه اكنون درحال رخ دادن است صرفنظر كردن از همه ي اين شرط هاست. اقدامي كه قطعا با منافع ملي كشورمان ناسازگار است .