تبدیل کردن ورزشگاه آزادی به یک پادگان نظامی


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از استادیوم آزادی نیروهای سرکوبرگر بصورت گسترده در درون و بیرون آن بصورت مستقر شدند و علیرغم اینکه هنوز مردم در بیرون از استادیوم منتظر هستند در مواردی اقدام به بازرسی بدنی جوانان و ضبط تلفنهای مبیل آنها می کنند.
از صبح امروز تعدادی زیادی از مردم بسوی ورزشگاه آزادی از طرق مختلف حرکت کردند . اکثرا مردم  که با اتوبوسها از میدان آزادی بسوی استادیوم حرکت می کردند. در هر اتوبوس تعدادی از نیروهای انتظامیمستقر شدند. در حال حاضر انبوهی از جمعیت مقابل درب ورودی منتظر ورود به استادیوم هستند. نیروهای سرکوبگر در مواردی اقدام به بازرسی بدنی جوانان می کنند و مبیلهای آنها را ضبط می کنند.

 

گفته می شود شب گذشته تعدادی از شهرستانیها که برای تماشای این مسابقه به تهران آمده بودند و در کنار استادیوم آزادی شب را به صبح رسانده بودندمورد یورش نیروهای سرکوبگر  واقع شدند و درگیری گسترده ای بوجود آمده بود که تعدادی مورد ضرب و جرح و تعدادی دیگر دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند


نیروهای سرکوبگر بصورت گسترده در بیرون و درون استادیوم آزادی حضور دارند. طبق گفتۀ شاهدان عینی در یک مورد شاهد ورود 20 خودروی نیروهای گارد ویژه به درون استادیوم بوده اند.نیروهای گارد ویژه،نیروی انتظامی،سپاه پاسداران ،بسیج و نیروهای لباس شخصی بصورت گسترده حضور دارند و در نقاط مختلف مستقر شدند و استادیوم آزادی را به یک پادگان تبدیل کرده اند. همچنین تعداد زیادی از ماشینهای آتش نشانی را در نقاط مختلف مستقر کرده اند.