زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر(لاستیک البرز

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال اسقرار هیئت مدیره منتصب سازمان حمایت از صنایع در کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) که منجر به پایان یافتن چندین ماه اعتراض کارگران این کارخانه و شروع بکار آن در اوایل بهمن ماه سال 87 شد، مدیریت جدید در آنزمان به کارگران وعده داد 5 ماه از دستمزدهای معوقه آنان را در فروردین ماه سال جدید (88) پرداخت خواهد کرد  اما با فرا رسیدن روزهای پایانی فروردین ماه 88 این وعده محقق نشد و در ادامه کشمکشهای  کارگران با مدیریت جدید برای دریافت 5 ماه از دستمزدهای معوقه خود، نهایتا مدیریت وعده داد آخر شهریور ماه دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت خواهند کرد.بنا بر این گزارش با رسیدن به روزهای پایانی شهریور ماه و اصرار کارگران برای دریافت 5 ماه از دستمزدهای معوقه و همچنین طرح عدم پرداخت این معوقه ها از سوی مدیریت کارخانه، زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر قوت گرفته است.