فعال حقوق بشر کرمانشاهی دستگیر شد

 

هرانا : کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر در کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این فعال حقوق بشر به همراه شهروندی به نام فریدون رازانی روز دوشنبه مورخ 6 مهرماه در منزل خود در شهر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد که از سرنوشت نامبرده پس از بازداشت و همینطور اتهامات وارده اطلاعی در دست نیست. گفته میشود خانواده نامبرده برای سکوت در قبال این موضوع تحت فشار قرار گرفته اند. کاوه قاسمی کرمانشاهی از فعالان پرکار حقوق بشر است که در کمپین یک میلیون امضا، سازمان حقوق بشر کردستان، انجمن منحل شده ژیار و همینطور سازمان ادوار تحکیم وحدت عضویت دارد.