هشت دانشجوي دانشگاه چمران اهواز دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل شدند

 

با بازگشايي دانشگاهها احضار و دستگيري دانشجويان نيز شروع شده است. روز اول مهر 8 دانشجوي دانشگاه چمران اهواز توسط ماموران بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل شده اند. اسامي 3 دانشجو از اين 8 نفر عبارتند از :


ابوالفضل محمدي كارداني رشته مكانيك 23 ساله از كرمان

ايوب نصراللهي كارداني رشته مكانيك 21 ساله از سمنان

معين صولتي دانشجوي رشته عمران 26 ساله از شيرازمنبع  : GREEN POWER-GHODRATE SABZ's Notes