صدور حکم برای بیست تن از دستگیرشدگان وقایع اخیر


راديو فردا : رييس کل دادگستری تهران روز سه شنبه گفته است: برای ۲۰ نفر از متهمان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران حکم صادر شده است، ولی اين احکام قطعی نيست و متهمان حق اعتراض و تجديد نظر خواهی دارند.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری تهران، درباره‌ ادامه برگزاری دادگاه معترضان به نتيجه انتخابات گفته است: احتمال می‌دهم که در اين خصوص دادگاه‌های زيادی نداشته باشيم. شايد يکی دو جلسه بيشتر از اين دادگاه‌ها باقی نمانده باشد؛ البته اين دادگاه‌ها با رعايت ترتيبات قانونی برگزار خواهد شد.
آخرین جلسه دادگاه شماری از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری روز دوشنبه ۲۳ شهريور، به رياست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.


عليرضا آوايی می گويد تاکنون برای ۲۰ نفر از اين متهمان حکم صادر شده است.رييس دادگستری تهران درباره اسامی متهمانی که حکم آنها صادر شده گفته است: چون (حکم اين افراد) قطعی نشده و محکومان حق اعتراض دارند و ممکن است در دادگاه تجديدنظر اين آرا تاييد، تبديل يا نقض شود و به مرحله‌ قطعيت نرسيده است، طبعا اطلاع‌رسانی در مورد اسامی آنها کار لغو، غيرقانونی و غيرمنصفانه است.
اين در حالی است تا پيش از جلسه پنجم دادگاه رسيدگی به پرونده معترضان نتيجه انتخابات، برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی، نه تنها اسامی متهمان اعلام می شد بلکه شبکه های تلويزيونی وابسته به جمهوری اسلامی جريان محاکمه را همراه با اعترافات و حتی مصاحبه برخی از متهمان پخش می کردند.


چند شخصيت مطرح اصلاح طلب ايران که در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده اند در جريان اين دادگاه ها عليه باورهای گذشته خود اعتراف کرده اند.


برگزاری اين دادگاه ها با اعتراض گروه های سياسی و مراجع شيعه در قم مواجه شد. آيت الله حسينعلی منتظری و آيت الله يوسف صانعی با محکوم کردن اين دادگاه ها، اعترافات متهمان را بی ارزش دانسته اند.


گروههای حامی حقوق بشر نیز به نحوه برگزاری این دادگاه ها اعتراض کرده اند و از این که فقط رسانه های طرفدار دولت در این دادگاه حضور دارند انتقاد شده است.

دادگاه تجديد نظر

رييس کل دادگستری استان تهران همچنين درباره‌ روند اقدامات افرادی که برای آنها احکام صادر شده، نيز گفته است: اعتراضات به آرای صادره از سوی افراد شروع شده است و اميدوارم در دادگاه تجديدنظر يک بررسی عادلانه و دقيق صورت گيرد و تلاش می‌شود که پرونده در دادگاه تجديدنظر بررسی مجدد و تصميمات قانونی اتخاذ شود.


به گفته سخنگوی قوه قضائيه، در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری چهار هزار نفر بازداشت شدند که از اين تعداد نزديک به سيصد نفر همچنان در بازداشت به سر می برند.
پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد راهپيمايی های مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات بود.


به گفته کميته پيگيری بازداشت شدگان ستاد مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، در جريان وقايع پس از انتخابات دست کم ۷۲ نفر کشته شده اند.