ده دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان از تحصیل محروم شدند

 

خبرنامه امیرکبیر: کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای 10 دانشجوی این دانشگاه احکام سنگین حذف دو ترم را اعمال کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، شهریار حسین بر عضو انجمن اسلامی ادبیات به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پیشنهاد اخراج به کمیته انضباطی مرکزی، امین صالحی عضو انجمن اسلامی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پیشنهاد اخراج به کمیته انضباطی مرکزی، ستار محمودی دبیر انجمن اسلامی اقتصاد به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سینا قاسمی دبیر انجمن اسلامی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سجاد بریمانی عضو انجمن اسلامی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، محسن خوش نیت عضو انجمن اسلامی اقتصاد به حذف دو ترم با احتساب سنوات، علی لطفی عضو انجمن اسلامی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، میثم شمسی عضو انجمن اسلامی ادبیات به حذف دوترم، حسین رستگار به حذف دو ترم، آرمین قرا گزلو به حذف دو ترم محکوم شدند .


دلیل صدور احکام یاد شده از سوی کمیته انضباطی، تجمع های اعتراضی دانشجوئی نسبت به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دهم است که به مدت ده روز در این دانشگاه ادامه داشت .همچنین صدور این احکام برای دانشجویان، به استناد بندههای 3/2/ب و 5/ج است. مطابق با آئین نامه انضباطی دانشگاهها بند 3/2/ب مربوط به ایجا اخلال در نظم آموزشی و اداری دانشگاه است. این مسئله در حالی است که هیچ یک از تجمعات اعتراضی دانشجویان منجربه لغو امتحان یا برگزاری کلاس نشده است و در زمان برگزاری تجمع های دانشجوئی، دانشگاه روال طبیع اداری خود را دنبال می کرد. همچنین بند 5/ج نیز مربوط به ایجاد بلوا در دانشگاه در جهت ضربه زدن به ارکان نظام با همکاری و هماهنگی قبلی با گروههای غیر قانونی خارج از دانشگاه است که در این مورد نیز همه تجمعات دانشجویان حداقل در جهت تقویت رکن جمهوریت نظام بوده است .

 

علاو بر این حراست دانشگاه علی پارسا دبیر سابق انجمن اسلامی ادبیات و مرتضی سیمیاری دبیر سابق انجمن اسلامی اقتصاد و عضو کنونی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به دانشگاه ممنوع الورود اعلام کرده است.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر، از زمان انتصابات جدید در معاونت دانشجوی دانشگاه تقریبا همه نشریات منتقد توقیف شده اند و انجمن های اسلامی در مرحله اول با تعلیق روبرو شده و در مرحله بعد انجمن اسلامی دانشکده فنی به آتش کشیده شد و انجمن های اسلامی ادبیات و اقتصاد مورد غارت قرار گرفته و اموال آنها دزدیده شد. هم چنین برخورد با دانشجویان منتقد نیز شدت گرفته است. بگونه ای که اوایل ترم گذشته نیز 8 تن ازدانشجویان به دانشگاه ممنوع الورود و به احکام سنگین انضباطی محکوم شدند.

 

گفتنی است موج سرکوب و فشار علیه دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور که طی دو ماه گذشته آغاز شده هم چنان ادامه دارد و تاکنون صدها دانشجو از دانشگاه های مختلف به نهادهای انضباطی قضائی و امنیتی احضار شده اند.