موسوی برای کنترل مبارزات مردم و چانه زنی در بالا دست به مخالفت زده است

 

موسوی در نامه اخیرش به منتظری اعلام کرده برای کنترل مبارزات مردم در چارچوب رژیم دست به مخالفت زده است. برای سرکوب ملیونها نفر که به خیابانها آمده اند فقط یک سرکوب و کشتار نظیر دهه 60 می تواند مردم را به عقب براند. از آن مهمتر وظیفه موسوی است که با طرح شعارهای توخالی از پیوستن بیشتر مردم به خیابانها جلوگیری کند. اینها مردم را در خیابان می خواهند برای چانه زنی در بالا و بعد سرکوب وسیع مردم. باید با سازمان دادن و افشای این مرتجعین چنبش مردم را از دست آنها رها کرد. این تنها راه برای جلوگیری از یک فاچعه است. مردم برای رسیدن به آزادی و برابری و عدالت باید از کلیت رژیم و اصلاح طلبان فرصت طلب حکومتی بگذرند اگرنه خیزش آنها راه به جائی نخواهد برد و طبقه کارگر این امکان را نخواهد یافت با اعتصاب عمومی سیاسی رژیم را از پای در آورد.

 

آینده: در حالی كه برخی شعارهای تند در راهپیمایی  روز قدس از سوی برخی كه خود را حامی موسوی و عضو جنبش سبز معرفی می‌كردند، باعث نگرانی برخی دلسوزان كشور شده، میرحسین موسوی اخیرا در متنی درباره درافتادن حركت معترضان در دام ساختارشكنی‌های خطرناك هشدار و درباره حركت خود توضیحاتی داده است:

اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است، آنان تصور نكنند كه این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است. این رسالتى است كه به نظر مىرسد بر عهده ‏ ‏تمامى كسانى كه اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف، على الخصوص جوانان‏ ‏كه اینك اكثریت جامعه ما را نیز شكل مىدهند، میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه كنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.

 ... در عین حال اگر در موجى‏ ‏كه از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل كشور و اصل‏ ‏نظام نمى كردم ، برایم سخت نبود كه بیست سال دیگر سكوت كنم.

‏‏اما این گونه نبود و نیست كه مردم با سكوت یا سازش یك نفر دست از‏ ‏حركت خود بردارند، بلكه پس از مدت كوتاهى بلاتكلیفى به زودى این‏ ‏حركت از نو و با شكلى كور و در حالى كه به هیچ یك از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت، آغاز مىشد، و چه بسا دیگرانى كه براى این كشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار دیده اند، در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مىكردند.

‏هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حركات قبلى این است كه‏ ‏تكاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى هاى‏ ‏خطرناك نیفتد. این خطرى است كه اگر محقق شود، به راحتى مىتواند از‏ ‏ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد كسانى‏ ‏كه نمى توانند این خطر را ببینند، وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏كنیم ، كما این كه نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم.

‏مرحوم ملا محسن فیض كاشانى در رساله الفت نامه غایت اكثر تكالیف‏ ‏شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذكر مىكند. نتیجه اى كه از این‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد، همان چیزى است كه در علوم جدید از آن با‏ ‏عنوان شبكه هاى اجتماعى نام مىبرند، به عنوان راهى براى مهار حكومت‏ ‏و بازداشتن آن از تكرار خطاهایش ، و به مثابه روشى كه به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بینجامد و بسترى كه توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب كننده آن جلوگیرى كند، تقویت‏ ‏شبكه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد‏ ‏مىتوانست بنا بر آن چیزى كه فیض مىفرماید رونویسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه كسانى كه در بى انصافى مبالغه مىكنند آن را رونویسى از‏ ‏نسخه سیا خوانده اند.