گزارشی از اعتراضات گسترده  دیروز مردم در اصفهان


امروز پنجشنبه ، ساعت 6 بود که از طرف دروازه شيراز به طرف 4 راه نظر و 33پل راه افتاديم. به 4 راه نظر رسيدم هنوز خبر از هیچ تجمعی نبود. ولی حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و مامورین کثیف اطلاعات به من نوید روزي حماسه آفرین مي دادند. به 33 پل رسيدم جو تقریبا امنيتي بود . داخل پارک شدم حدود 300 نفر از مردم جمع شده بودند ولی هنوز منتظر پيوستن افراد بیشتری بودیم. ساعت 6:45 بود ولی همچنان جمعیت به طور قابل توجهی در حال افزایش بود جمعیت از هزار بالا رفته بود. ولی مامورین نیرو انتظامی انگشت شمار بودند. شروع کردیم به روشن کردن شمع ها و در آوردن پلاکارد هایي که آماده کرده بودیم. و بعد از آن راه افتادیم به طرف پل آذر. در راه جمعیت همچنان در حال افزايش بود. با سکوت کامل و بالابردن انگشت هايمان به صورت 7  به کارمان ادامه دادیم و با شنیدن صداي بوق ماشین ها به پیاده رو رفتیم و مردم با دیدن جمعیتي انبوه  به حمايتمان پرداختند.

 

افرادی سعي در سر دادن شعار هايی بودند اما نتوانستند سکوت مردم را بشکنند.به پل آذر رسیديم و با دیدن مامورین در روبروي خود برای جلوگيری از خشونت و تغییر مسیر از هدف اصلی این تظاهرات که عزاداری برای شهدای جنبش در شنبه ی خونين بود تغییر مسیر به سمت 33 پل داديم تظاهرات به اوج جمعيت خود رسیده بود. ولی هنوز سکوت ما شکسته نشده بود در نیمه راه تعدادی   سعی در شکستن سکوت و ايجاد دو دستگی داشتند در همین حال تعدادی انگشت شمار با باتوم سعی در پراکنده سازی داشتند. ولی مردم پراکنده و در محلی دیگر به هم پیوستند و به کارشان ادامه دادند.دوباره در کنار خیابان و با حمایت ماشین ها شروع کرديم به تظاهراتی آرام ولی ناگهان سکوت با صدای فریاد جوانی شکسته شد و نیرو ها به سوی آن جوان حمله ور شدند و چندي بعد مردم با هوهو به سوی مامورین رفتند و از آن جوان حمايت کردند ديگر مامورين از سکوت مردم به رنج آمده و خود نمی دانستند که باید چه کار کنند. بعد از ماجرای 18 تير امسال حتی فکر هم نمیکردند که امروز بیش از 2000 نفر جمع شوند تظاهرات به اوج هیجان خود رسیده بود. در همين حال در پشت سر خود تعدادي نیروي ضد شورش و در جلوی خود موتور سوار هايی با اصلحه های پينت بال و باتوم می دیديم ولی همچنان بعد از ضرب و شتم چند نفر به تظاهرات ولي با شعار هاي نیروی انتظامی حمایت حمایت نیروي انتظامی تو هم ايرانی هستی عزا عزاست امروز روز عزاست امروز. ولی ماموران بي رحم همواره به ضرب و شتم مردم ادامه می دادند. ماموران سعي در این داشتند که مردم را به وسط زاینده رود ببرند برای همین امر تعداد زیادی نیرو در طرف دیگر زاينده رود منتظر ما بودند ولی مردم باتوم را به جان خريدند و حاضر نشدند که در دام مامورين  بیايند . جمعیت دوباره به طرف خيابان رفت و باز با حمایت ماشین ها مواجه شد. در کنار خیابان به کار خود ادامه دادیم باز شعار هایی چون نیروی انتظامي حمايت حمايت عزا عزاست امروز و... سر دادیم. جمعیت در 33 پل برای نیم ساعت متوقف شد و فقط به سر دادن شعار و مبارزه با مامورین مي پرداختیم . تعداد انگشت شمار مامورين اکنون دیگر به صد ها رسيده بود ولی مردم هم اکنون در حال مبارزه بودند و تعداد زيادي هم فقط به حمایت از راه دور ما با دست زدن و بوق زدن و... می پرداختند.جمعیت در حال مبارزه به طرف پل خواجو سرازیر شد و در راه نیز با مامورين مواجه شد و انبوه مردم دیگر در حال کاهش بود ....و در کل اصفهان نیز به لیست حماسه آفرينان امروز اضافه شد. فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران