دست کم پنچاه دانشجوی ساکن خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي شريف احضار شدند

 

موج سبز وابسته به موسوی : در روزهاي گذشته دست‌کم پنجاه نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي شريف از سوي حراست اين دانشگاه احضار شده و مورد مواخذه و تهديد قرار گرفتند. به گزارش موج سبز آزادي دانشجويان احضار شده در دفتر حراست مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و با تهديد نسبت به احضار به کميته انضباطي دانشگاه، از آنان تعهد کتبي مبني بر عدم سر دادن شعار اخذ شده است.


دانشجويان احضار شده به موج سبز آزادي گفته‌اند که مسئولان دانشگاه با شناسايي اتاق‌هايي که در ساعت مشخصي از شب از آن‌ها صداي تکبير الله اکبر به گوش مي‌رسد، با تماس تلفني ساکنان اين اتاق‌ها را به دفتر حراست دانشگاه احضار کرده‌اند.