پرتاب سنگ بسوی پلیس در بهشت زهرا

 

به گزارش خبرگزاری ها فرانسه و الجزیره،  تجمع کنندگان امروز در گورستان بهشت زهرا بسوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ماموران پلیس ضد شورش هنگامی که از ورود مهدی کروبی به این محل جلوگیری می کردند از سوی تجمع کنندگان با سنگ مورد حمله قرار گرفتند. گزارش شاهدان حاکیست چندین نفر تا کنون توسط ماموران دستگیر شده اند. موسوی نیز دقیقه ای‌ پس از پیاده شدن از ماشین با فشار نیروهای پلیس ضد شورش مجبور به ترک بهشت زهرا شد.

 

در گزارش دیگری آمده است که پلیس ضد شورش امروز با باتوم به مردم در بهشت زهرا حمله کرد. ماموران ورودی های بهشت زهرا را مسدود کرده اند. گزارش شده مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.