در جریان تظاهرات های اخیر در اصفهان، حداقل دو تن کشته شدند


انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان: به دنبال وقایع و بحرانهای اخیر در کشور پس از انتخابات و شیوه ی نامتعارف، غیر قانونی و خشونت آمیز نهادهای نظامی و غیرنظامی در برخورد با شهروندان معترض، در شهر اصفهان نیز اینگونه برخوردها منجر به کشته شدن حداقل دو تن از هموطنان به نامهای شفیعی نژاد و اخترزند در روز 25خرداد، آسیب دیدن جدی تعدادی دیگر ازجمله تخلیه گردیدن چشم چندین نفر از معترضین، به آتش کشیدن دانشگاه صنعتی، ناپدید گردیدن و بازداشت تعداد زیادی از فعالین اجتماعی و سیاسی و دانشجویان گردیده است.


تمامی این وقایع، نشان از روندی میدهد که در آن تنها ملاک عدالت، یعنی پایبندی به قانون نادیده گرفته شده است. بدیهی است ادامه اینگونه رفتارها و امنیتی شدن فضای حاکم بر جامعه، نه تنها بیش از پیش حرمت قانون را می شکند مهمترین پایه و اساس حکومت که همانا اعتماد مردم است را نیز از بین می برد.


بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراض مسالمت آمیز و تجمع وراهپیمایی آرام از حقوق اساسی ملت است. در نتیجه، برخوردهای خشونت آمیز صورت گرفته از طرف نهادهای خاص دولتی و امنیتی و لباس شخصیها، مغایر با قانون اساسی ایران و میثاقهای بین المللی و نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشر و بنیانهای دموکراسی است.


نوروز