مطالبه هفتصدهزار تومان از صدیق کبودوند برای انتقال اش به زندان اوین

 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان : مسئولان زندان مهاباد در ازای اعزام رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از زندان مهاباد به زندان اوین هفصد هزار تومان پول طلب می کنند. محمد صدیق کبودوند که از 5 شنبه 25 تیر از زندان اوین به مهاباد منتقل گردیده پس از دادگاهی 5 دقیقه در دادگاه انقلاب مهاباد به زندان این شهر منتقل شده و تا کنون هیچ گونه اقدامی جهت انتقال به زندان اوین تهران صورت نگرفته است.در این رابطه مسئولان زندان مهاباد به آقای محمد صدیق کبودوند گفته اند در صورت تامین مخارج ماموران بدرقه و تامین مبلغ هفتصد هزار تومان جهت هزینه مربوطه وی را به زندان اوین باز خواهند گردانید شایان ذکر است ایشان از تاریخ 14 تیر ماه گذشته چندین بار از زندان اوین خارج و به بازداشگاهی در جنوب تهران انتقال و پس ار حبس انفرادی 5 روزه به زندان مهاباد منتقل گردید کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که به اتهام تشکیل سازمان غیر دولتی حقوق بشری به 10.5 سال حبس قطعی محکوم گردیده و بیش از 25 ماه را در زندان اوین بسر برده است .

دوشنبه /5 مردادماه 1388