گنجی که خود عضوی از دستگاه حکومت سرکوب بوده، خواستار رهبران در قدرت رژیم شد

 

اکبر گنجی که خود روزگار درازی در سرکوب و کشتار مردم ایران سهیم بوده است، اکنون خواستار محاکمه آن دسته از رهبران رژیم در یک دادگاه بین المللی شده است که قدرت به دست دارند. به گزارش مطبوعات، اکبر گنجی گفته است، در چند روز آينده نامه ای خطاب به شورای امنيت سازمان ملل انتشار خواهد داد که در آن از اين شورا می خواهد پرونده حاکمان ايران را به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت به دادگاه بين المللی کيفری بفرستد. گنجی افزوده که خواستار تحريم سياسی رهبران و حاکمان جمهوری اسلامی است و همه ايرانيان و جامعه جهانی بايد در صورت سفر محمود احمدی نژاد به خارج از کشور، با او به عنوان جنايتکار برخورد کنند