دستگیری استاد دانشگاه د زمنزلش


 خبرنامه امیرکبیر: طبق آخرین اخبار دریافتی دکتر صفرپور استاد پیشین دانشگاه خلیج فارس بوشهر و استاد کنونی دانشگاه علم و صنعت در منزل شخصی خود در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. ایشان از نخبگان کشور به شمار می آیند و شیمی کوانتم و فلسفه ی علم تدريس ميکنند