دستگیری های گسترده در ارومیه

 

کردستان میدیا: به دنبال درگیریهای چند روز اخیر میان مردم ارومیه و نیروهای رژیم، روز جمعه دوم خردادماه، این نیروها با یورش به محلههای ترزیلو، فرهنگیان، شهرک ولیعصر و دانشگاه، نزدیک به 50 نفر را بازداشت نمودند.خبرگزاری کردستان در این زمینه گزارش داد، این عده پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال یافتند.


همچنین نیروهای رژیم در چندین نقطه از شهر ارومیه، مکان
های بازرسی دایر نمودهاند و اتومبیلهای مردم بهویژه کردها را بازرسی نموده و شبها نیز با استقرار "ایست بازرسی" در جادهی "انهر" به اذیت و آزار کردها میپردازند. این وضعیت تا لحظهی مخابرهی این گزارش ادامه داشته است.


گفتنی است، نیروهای رژیم، روز 29 تیرماه، در شهرک ولیعصر ارومیه با استفاده از نارنجک و گاز اشک
آور منزل شخصی به نام خلیل را مورد هجوم قرار دادند که بر اثر این هجوم، نامبرده به همراه پسر 9 سالهاش به قتل رسید. مردم ارومیه با مشاهده این جنایت رژیم، به مقابله با نیروهای رژیم برخاستند. بر اثر درگیری میان مردم و مأموران رژیم، دو تن از افراد مسلح درون منزل مزبور و دو نفر از نیروهای رژیم جان باختند.