گزارشی از  اعتراضات امروز مردم تهران


 ساعت 16:50 به ونك رسيديم اما اين بار اتوبوسهايي كه در ميدان ونك توقف مي كردند با فاصله چند صد متري از ميدان مسافرين را پياده كردند .مردم در دسته هاي مختلف كه اكثرا جوانان تشكيل مي دادند به سمت ونك مي آمدند تا از آنجا خود را به مسجد بلال برسانند  ميدان ونك توسط نيروهاي گارد و لباس شخصي ها و بسيجي هاي سوار بر موتور محاصره شده بود  در مواردي علاوه بر ماشين هاي نيروي انتظامي ماشين هايي با آرم سپاه ديده مي شد كه در اين مدت بي سابقه بود . نيروهاي لباس شخصي تمام ورودي هاي ميدان ونك را تحت كنترل داشتند.نيروهاي انتظامي از تجمع بيش از دو نفر جلوگيري مي كردند و مانع ايستادن مردم و حتي اتومبيل ها مي شدند .در جلوي دانشگاه خواجه نصيرتعداد نيروهاي گارد باتوم بدست و لباس شخصي بيشتر شد.كم كم كه به سمت بالا حركت كريم جمعيت پراكنده با هم يكي شد و جمعيتي در حدود800نفر شكل گرفت در همين حين تعدادي از بالا به سمت جمعيت آمدند و گفتند مراسمي در مسجد برگزار نشده و متفرق شويد اگرچه جمعيت تا حدودي متفرق شد اما جمعيت به حركت خود با سر دادن شعار الله اكبر ،‌مرگ بر ديكتاتور،‌برادر شهيدم رايتو پس مي گيرم،‌مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت ،‌نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم ادامه داد كه با سد نيروي انتظامي و لباس شخصي مواجه شديم كه دو گاز اشك آور به طرف جمعيت شليك شد و جمعيت در خيابان هاي اطراف پراكنده شدند .با اين حال شعار الله اكبر و مرگ بر ديكتاتورمردم حتي در خيابان هاي فرعي ادامه داشت بسيجي ها و لباس شخصي ها سوار بر موتور وارد خيابان هاي فرعي مي شدند تا در مردم وحشت ايجاد كنند و مانع رفتن آنها به خيابان هاي فرعي و تشكيل تجمع شوند.حدود ساعت 19 جمعيت پراكنده به سمت ونك و ولي عصر حركت كرد كه باز هم با سد نيروي انتظامي مواجه شد و حدود ساعت 19:10 جمعيت بكلي پراكنده شد.عده اي هم كه از طرف نمايشگاه بين المللي قصد رساندن خود به مسجد را داشتند با سد نيروي انتظامي مواجه و پراكنده شدند.

منبع: فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران