اتوبوس هاي دانشگاه تهران لباس شخصي ها را جا به جا می کنند

 

ندانیوز: دانشجويان دانشگاه تهران گزارش مي دهند که اخيراً ديده شده که آفاي فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران، اتوبوس هاي اين دانشگاه را که براي رفت و آمد دانشجويان از خوابگاه ها به دانشگاه و بالعکس استفاده مي شود، در اختيار نيروهاي سرکوبگر، براي حمل و نقل اوباشان لباس شخصي قرار داده است.  اين اتوبوس ها داراي آرم ويژه دانشگاه بوده و از اين طريق از طرف دانشجويان هنگام استفاده لباس شخصي ها شناسايي شده انداين دليل ديگرط از همکاري تنگاتنگ فرهاد رهبر با کودتاچياني است که در روز 25 تيرماه با حمله وحشيانه به کوي دانشگاه به قتل و عام دانشجويان پرداختند. پس از اين واقعه مرگبار، فرهاد رهبر در ميان تجمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه تهران مدعي شده بود که در اين حمله هيچ دخالت و يا آگاهي قبلي نداشته است.  درصورتيکه مدارک و شواهد به دست آمده، از جمله خبر کنوني، بيانگر همکاري نزديک وي با دولت کودتا مي باشد.