پنج تن از دراويش گنابادي دستگیر شدند

 

روزنامه حکومتی اعتماد: پنج تن از دراويش گنابادي بازداشت شدند. عباس زارع حقيقي متصدي دفتر توليت مزار سلطاني بيدخت به همراه هاجر طاهري، علي و حميد پاياب و عزيز الله صفري پنج نفري هستند که به دستور دادستان گناباد بازداشت شدند. اين افراد به دليل خاکسپاري يکي از دراويش در آرامگاه خصوصي دراويش گنابادي که به حکم دادستاني اجازه دفن در آن را نداشتند، دستگير شده اند.