دستگیرشدگان خیابان شورآباد را در گودال هائی در نزدیگی بهشت زهرا نگهداری می کنندموج سبز آزاد  وابسته به موسوی: شنیده شده که عده‌ای از بازداشت‌شدگان خیابانی در شورآباد تهران در نزدیکی بهشت زهرا، در جایی که قبلا محل نگهداری معتادان و ترک اعتیاد آنان بوده، نگهداری می‌شوند. شاهدان عینی از وجود گودال‌هایی در این محل خبر می‌دهند که بازداشت شدگان را مدت‌ها بدون آب و غذا و در وضعیت اسفناکی در آنها نگه می‌دارند.