ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 
نوار اعتراف فرمانده هان بسیج به کشتارهای اجتماعی در دهه ۶٠ و در قیام اخیر مردم
 

به تازگی نواری از یکی از جلسات فرماندهان بسیج به بیرون درز کرده است. در این نوار، فرماندهان بسیج نحوه سرکوب های اجتماعی را جمع بندی می کنند. آن ها همدیگر را به نام خطاب می کنند. تجمعات اعتراضی را به خودی   و غیرخودی تقسیم می کنند و نحوه برخورد با هرکدام را مورد بحث قرار می دهند.  آن ها از برنامه ها و تاکتیک های نفوذی خود در میان تظاهرکنندگان، شناسائی سازمانده گان و کشتارهای دهه ۶٠ و قیام اخیر مردم صحبت می کنند. این نوار حاوی اطلاعات امنیتی زیادی است که باید در سطح وسیعی در دسترس مردم در ایران قرار بگیرد. آن را برای دیگران میل کنید.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون