گزارش روزنامه جوان در باره اعتراضات وسیع مردم در جاده چالوس

 

روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران: سوء استفاده از موقعيت هاى خاص و ايجاد فشار عصبى براى مردم از جمله اهداف جريانات وابسته به ستاد موسوى مى باشد كه در روزهاى اخير به اشكال مختلف دنبال مى شود. براى مثال روز گذشته حاميان اين كانديداى شكست خورده در انتخابات با استفاده از شلوغى جاده هاى مواصلاتى تهران به شمال كشور كه به علت تعطيلى عيد مبعث رخ داده بود اقدام به شعار دادن و دست افشانى و رقصيدن كنار جاده با لباس و سربند سبز نمودند! همچنين برخى از اين افراد با ايجاد ترافيك مصنوعى در جاده چالوس و روشن كردن چراغ ماشين ها در روز! و برخى حركات ديگر موجبات ناراحتى و تكدر خاطر خانواده هايى را فراهم آوردند كه در هواى گرم روز گذشته در ترافيك اين جاده معطل مانده بودند. برخى از اين خانواده ها با مراجعه به گشت انتطامى و پليس راهنمايى و رانندگى مستقر در جاده، خواستار برخورد جدى با اين افراد شدند.