اسامی ۶۶ تن از جوانانی که در قیام اخیر مردم کشته شدند

 

کميتھ بين المللی عليھ اعدام : در جريان خيزش انقلابی مردم در ايران نيروھای سرکوبگر رژيم جنايتکار اسلامی به وحشيانه ترين شکلی دست به قتل عام مردم چه در خيابانھا و چه در بازداشتگاھھا زدند. کشتار مردم معترض و به تنگ آمده از حکومت اسلامی به ويژه بعد از سخنرانی علی خامنھ ای ولی فقيھ رژيم در ٢٩ خردادماه کھ رسما فرمان سرکوب خونين اعتراضات مردم را صادر کرد، ابعاد به مراتب گسترده تری يافت. بر اساس گزارشات تکميلی رسيده بخش زيادی از جان باختگان در روزھای بعد از ٢٩ خردادتوسط نيروھای نظامی جمھوری اسلامی به قتل رسيده اند. جمھوری اسلامی در عين حال به طور وسيع و سازمان يافته تلاش ميکند افکار عمومی ايران و جھان را از ميزان قربانيان جنايت شان بی اطلاع سازد. طبق گزارشات رسيده ماموران نظامی جمھوری اسلامی با مراجعه به بيمارستانھا و ھر جايی که
امکان نگھداشتن زخمی ھا و کشته ھا بود بزور آنھا را ربوده و در موارد زيادی خود به خاک ميسپردند.
از سوی ديگر رفتار مامورين سرکوبگر باخانواده ھا ی جانباختگان را ه آزادی تماما غير انسانی و توھين آميز بود .مامورين وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن خانواده ھای قربانيان رويدادھای اخير، تنھا با قيد تعھد و شروط تعيين شده توسط مقامات جمھوری اسلامی حاضر بھ تحويل دادن اجساد عزيزان شان ميشدند. بخشی از شروطی کھ مامورين وزارت اطلاعات در تعھد ھا نوشتھ

 

اند بھ قرار زير می ياشد:


١- مراسم بى سر و صدا و فقط با حضور افراد نزديك خانواده صورت بگيرد
٢- در مراسم ھيچ گونھ شعار و تبليغ عليھ حكومت و سخنرانى انجام نشود.
٣- در مراسم و روى سنگ قبر علت مرگ نوشتھ نشود.
مامورين وزارت اطلاعات تلاش گسترده ای را بکار می برند تا از انتشار اسامی و عکس جان باختگان جلوگيری کنند. آنھا حداکثر فشار را بر روی خانواده ھای قربانيان بکار می برند تا بتوانند جنايت مرتکب شده را بپوشانند و مردم ايران و جھانيان و بخصوص سازمانھای حقوق بشری از آن بی اطلاع بمانند. عليرغم تھديدات و فشارھای مامورين وزارت اطلاعات اسامی اين اسامی تاکنون بھ ھمت برخی از خانواده ھا و فعالين دفاع از
 
اسامی و اطلاعات بدست آمده از جان باختگان

ندا صالحی آقا سلطان، در جريان اعتراضات مردمی در روز شنبھ ٣٠ خرداد ١٣٨٨در محلھٔ امير آباد تھران (خيابان کارگر شمالي، تقاطع خيابان صالحی و کوچه خسروی) بھ ضرب گلولھ کشتھ شد. انتشار فيلم کوتاھی از لحظات جان سپردن وی بازتابھای فراوانی در رسانھ ھای جھان بھ دنبال داشت. محل دفن: بھشت زھرا قطعھ ٢۵٧ رديف ۴١ شماره ٣٢

اشکان سھرابي، ١٨ سالھ،دانش آموز(پشت کنکوری)، محل فوت : تقاطع بوستان سعدی و رودکی (سلسبيل). وی بھ گواه شاھدان توسط نيروھای لباس شخصی در حين تظاھرات عليھ جمھوری اسلامی بھ ضرب گلولھ بھ قتل
رسيد.محل دفن: قطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا رديف ۵٠ شماره ١٩

بھمن جنابی ٢٠ سالھ، شاغل در مغازه نصب و تعميرات شوفاژ. وی بھ گواه شاھدان توسط نيروھای لباس شخصی در حين تظاھرات عليھ جمھوری اسلامی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسيد.

حسين طھماسبی جوان ٢۵ سالھ می باشد كھ در جريان تجمعات اعتراضی روز دوشنبھ ٢۵ خرداد ماه در خيابان نوبھار كرمانشاه مورد حملھ ی مأموران مسلح وابستھ بھ دولت قرار گرفتھ و در اثر ضربات وارده بھ قتل
رسيده است. حسين طھماسبی بر اثر ضربات متعدد باتوم و اصابت اين ضربات بھ سر توسط نيروھای انتظامی
جمھوری اسلامی کشتھ شد. حسين بھ ھيچيک از کانديداھا رأی نداده بود و آن روز برای اعتراض بھ خفقان و , يکی از دوستان حسين می گويد صدھا تن از مردم از نزديک شاھد مرگ وی بودند. ,. استبداد جمھوری اسلامی بھ خيابان آمده بود

کيانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ مھندسی شيمی در دانشگاه علم و صنعت ايران بود. او در جريان تظاھرات روز دوشنبھ ٢۵ خرداد ١٣٨٨ در ميدان آزادی تھران ناپديد شد و روز ٣ تير ماه ١٣٨٨ در حاليکھ تمام بدن
او بھ علت ضربھ ھای باتوم کبود شده بود، در سردخانھ پزشکی قانونی تھران توسط خانواده اش شناسايی
شد. پيکر کيانوش در شھر کرمانشاه بھ خاک سپرده شد. مراسمی بھ مناسبت يادبود اين جان باختھ در دانشگاه
علم و صنعت ايران در ٧ تير با وجود تھديد گسترده مسئولان دانشگاه و وزارت اطلاعات برگزار شد.

مھدی کرمي، مھدی کرمی ٢۵ سالھ کھ در ٢۵ خرداد در تقاطع جنت آباد وخيابان کاشانی در اثر اصابت
گلولھ بھ گلو.
مصطفی غنيان دانشجوی مھندسی دانشگاه شريف کھ با تيراندازی نيروھای بسيج بھ قتل رسيد. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تھران. شب دوشنبھ ٢۵ خرداد کوی دانشگاه تھران. محل دفن: مشھد

ناصر امير نژاد (متولد: ١٣۶٢ - درگذشت: ٢۵ خرداد ١٣٨٨ ، تھران ) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات تھران در رشتھ ھوا-فضا بود کھ در جريان راھپيمايی مردم تھران در ميدان آزادی
(در ابتدای خيابان محمد علی جناح در تيراندازی از ساختمان بسيج) در ٢۵ خرداد ١٣٨٨ کشتھ شد. پيکر
اين دانشجو در ٢٩ خرداد ١٣٨٨ در ياسوج تشيع و بھ خاک سپرده شد.

محمد حسين برزگر ٢۵ سالھ، ديپلم شغل آزاد بھ دليل اصابت گلولھ بھ سر در تاريخ چھارشنبھ ٢٧ خرداد در ميدان ھفت تير جان باخت و در يكشنبھ ٣١ خرداد بعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ ٣٠٢ بھ خاك سپرده شد.

سيد رضا طباطبايى ٣٠ سالھ ليسانس حسابدارى ، كارمند بھ دليل اصابت گلولھ بھ سر در ٣٠ خرداد در خيابان آذربايجان جان باخت و چھارشنبھ ٣ تيربعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد.

ايمان ھاشمى ٢٧ سالھ شغل آزاد بھ دليل اصابت گلولھ بھ چشم شنبھ ٣٠ خرداد در خيابان آزادى جان باخت و چھارشنبھ ٣ تير در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد.

پريسا كلى ٢۵ سالھ فارغ التحصيل رشتھ ادبيات بھ دليل اصابت گلولھ بھ گردن در يكشنبھ ٣١ خرداد در بلوار كشاورز جان باخت و سھ شنبھ ٢ تير در قطعھ ٢۵٩ بھ خاك سپرده شد

محسن حدادى ٢۴ سالھ طراح برنامھ ھاى كامپيوترى شنبھ ٣٠ خرداد بھ دليل اصابت گلولھ بر پيشانى در خيابان نصرت جان باخت و سھ شنبھ ٢ تير در قطعھ ٢۶٢ بھ خاك سپرده شد.

محمد نيكزادى ٢٢ سالھ فارغ التحصيل عمران در سھ شنبھ ٢۶ خرداد بھ دليل اصابت گلولھ بھ سينھ در ميدان ونك جان باخت و شنبھ ٣٠ خرداد در قطعھ ٢۵٧ بھ خاك سپرده شد.

على شاھدى ٢۴ سالھ بعد از دستگيرى و انتقال بھ كلانترى در تھرانپارس يكشنبھ ٣١ خرداد بھ دلايل نامعلوم در كلانترى جان باخت پزشكى قانونى علت مرگ وى را نامشخص اعلام كرده اما خانواده وى معتقدند بھ علت ضربات باتوم در كلانترى جان باختھ است. وى ۴ تيردر قطعھ ٢۵٧ بھ خاك سپرده شد.

واحد اكبرى ٣۴ سالھ شغل ازاد و متاھل داراى يك دختر ٣ سالھ در شنبھ ٣٠ خرداد بھ دليل اصابت گلولھ بھ پھلو در خيابان ونك جان باخت و سھ شنبھ ٢ تير در قطعھ ٢۶١ بھ خاك سپرده شد.

ابوالفضل عبدالھى ٢١ سالھ فوق ديپلم برق ٣٠ خرداد در مقابل دانشگاه صنعتى شريف بھ دليل اصابت گلولھ بھ پشت
سرجان باخت و سھ شنبھ ٢ تير در قطعھ ٢۴٨ بھ خاك سپرده شد.

سالار طھماسبى ٢٧ سالھ دانشجوى كارشناسى مديريت بازرگانى رشت شنبھ ٣٠ خرداد در خيابان جمھورى بھ دليل اصابت گلولھ بھ پيشانى جان باخت ودوشنبھ ٢ تير در قطعھ ٢۵۴ بھ خاك سپرده شد.

فھيمه سلحشور ٢۵ سالھ ديپلم يكشنبھ ٢۴ خرداد بھ دليل اصابت باتوم بھ سر و خونريزى داخلى در ميدان ولى عصر بعد از انتقال بھ بيمارستان در تاريخ ٢۵ خرداد جان باخت و ٢٧ خرداد در قطعھ ٢۶۶ بھ خاك سپرده شد.

وحيد رضا طباطبايى ٢٩ سالھ ليسانس زبان انگليسى چھارشنبھ ٣ تير در بھارستان بھ دليل اصابت گلولھ بھ سر جان باخت و ۶ تير در قطعھ ٣٠٨ بھ خاك سپرده شد.

فرزاد جشنی جوانی ايلامی فرزند سيد جعفر، اھل شھرستان آبدانان ايلام، کھ برای امرار معاش در تھران بھ سر می برده است، در اثر حملھ ی نيروھای رژيم جان خود را از دست داد. پيکر فرزاد با تدابير امنيتی و با جلوگيری از اطلاع رساني، در ١٩ ماه ژوئن، در شھر آبدانان بھ خاک سپرده شد .

شلير خِضري، دانشجو، اھل شھر پيرانشھر، روز ١۶ ماه ژوئن، بھ ھنگام حملھ و يورش نيروھای رژيم بھ دانشگاه تھران، جان خود را از دست داده است. پيکر شلير در شھر پيرانشھر، از سوی خانواده اش بھ خاک سپرده می شود.

يعقوب بروايھ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ تئاتر در دانشکده ھنر ومعماری دانشگاه تھران، روز چھارم تير ماه توسط نيروھای بسيج از بام مسجد لولاگر مورد اصابت گلولھ قرار گرفت، از ناحيھ سر مجروح شد و بلافاصلھ توسط دوستانش بھ بيمارستان لقمان انتقال يافت اما بھ رغم تلاش پزشکان برای جان وي، در نھايت دچار مرگ مغزی
شد و بھ شھادت رسيد. يعقوب بروايھ فرزند دوم يک خانواده پنج نفری و اھل اھواز بود. وی متولد تيرماه ١٣۶١ بوده و در ھنگام مرگ تنھا ٢٧ سال سن داشت.بھ نوشتھ برخی سايت ھای خبری يعقوب بروايھ کھ در کنترل کامل مامورين تحت مداوا قرار داشت، از اين حادثھ جان سالم بھ در نبرد. او تنھا دقايقی پيش از مرگ چشم گشود، دستان مادرش را گرفت و زير لب گفت: مادر من برای آزادی کشتھ شدم.... و چشم فروبست. گفتھ ميشود ماموران امنيتی پيکر بی جان يعقوب را تحويل گرفتند و بھ محل نامعلومی بردند و سرانجام بعد از ٤٨ ساعت بھ خانواده او اطلاع دادند جسد يعقوب بھ خاک سپرده شده است. ماموران از خانواده او تعھد گرفتھ اند کھ از ھرگونھ اطلاع رسانی و برگزاری مراسم برای او خودداری کنند.
کاوه علی پور، ١٩ سالھ، شنبھ ٣٠ خردادماه در تھران بھ قتل رسيد. بنا بھ گزارش وال استريت ژورنال: حکومت برای پس دادن جنازه کاوه علی پور معادل ٣٠٠٠ دلار پول گلولھ از خانواده اش خواستھ است!
سعيد عباسی فر گلچي، ٢۴ سالھ، فروشنده کيف و کفش، کسبھ ساکن خيابان رودکی (سرسبيل)، مجرد، ھويت يکی ديگر از جان باختگان اعتراضات روز شنبھ در تھران است. سعيد در خيابان رودکی تقاطع بوستان سعدی مقابل
بانک پاسارگاد مورد اثابت گلولھ قرار گرفتھ و جان ميسپارد. وی کارگر کقش آرام در خيابان رودکی جنوب خيابان دامپزشکی بوده است ويدئويی از پيکر بی جان وی را اينجا مشاھده نماييد. در ٢٠ جون در خيابان رودکی بھ قتل رسی.
مبينا احترامي، دانشجوی بھبھانی دانشگاه تھران در جريان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد. بھبھان شنبھ ٣٠ خرداد در سوگ مبينا نشست و خانواده داغدارش را ياری نمود. مادر مبينا ديروز در ميان ضجھ ھايی جانسوز گناه کشتھ شدن عزيز خود را از مسئولان می پرسيد و از مردم می خواست نگذارند خون عزيزش اينگونھ پايمال شود. منبع دفتر تحکيم وحدت

فاطمھ براتي، در جريان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ
وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را ازدست داد. گفتھ ميشود پيکر اين دانشجويان بدون اطلاع بھ خانواده ايشان و مخفيانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شدند. منبع دفتر تحکيم وحدت

کسری شرفي، در جريان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ جان خود را از دست داد. گفتھ ميشود پيکر اين دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ايشان و مخفيانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکيم وحدت

کامبيز شعاعي، در جريان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد. گفتھ ميشود پيکر اين دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ايشان و مخفيانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکيم وحدت

محسن ايماني، در جريان حملھ انصار حزب الله و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و در اين بين جان خود را از دست داد. گفتھ ميشود پيکر اين دانشجو بدون اطلاع بھ خانواده ايشان و مخفيانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است. منبع دفتر تحکيم وحدت

فاطمھ رجب پور ٣٨ سالھ کھ بھ اتفاق مادرش سرور برومند در جريان تيراندازی نيروھای نظامی بھ مردم در تاريخ خردادماه در خيابان محمدعلی جناح جان باخت. پدر فاطمھ ابراھيم رجب پور می گويد: بھ کمر و گلوی زن و دخترم تير زده بودند. وقتی رسيديم ھردو غرق خون بودند. تشخيص پزشکان اين است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند.

سرور برومند ۵٨ سالھ کھ بھ اتفاق دخترش فاطمھ رجب پور در جريان تيراندازی نيروھای نظامی بھ مردم در تاريخ ٢۵ خردادماه در خيابان محمدعلی جناح جان باخت. ھمسرش ابراھيم رجب پور می گويد: بھ کمر و گلوی زن و دخترم تير زده بودند. وقتی رسيديم ھردو غرق خون بودند. تشخيص پزشکان اين است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند.

٣٣ - عليرضا افتخاري، ٢۴ سالھ خبرنگار ابرار اقتصادی. جسد عليرضا افتخاري، کھ در جريان جنبش اخير مفقود شده بود؛ بعد از ٢۵ روز بی اطلاعی خانواده اش؛ روز دوشنبھ ٢٢ تير تحويل خانواده اش داده شده است.

احمد نعيم آبادي، او توسط قاتلان گردان ١١٧ عاشورا در ميدان آزادی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسيد و جسد وی را روز ٣١ خرداد بھ خانواده اش تحويل دادند.

٣۵ - نادر ناصري، ٣٠ خردادماه در خيابان خوش جان باخت، محل دفن بابل

٣۶ - مسعود خسروي، در ٢۵ خردادماه در ميدان آزادی جان باخت، مدفون در بھشت زھرا

٣٧ - مسعود ھاشم زاده، در ٣٠ خرداد ماه در تھران جان باخت، وی بھ ھمراه خانواده اش در منطقھ ستارخان تھران زندگی ميکردند و در ھمان محل نيز توسط شليك مستقيم نيروھای نظامی جان باخت اما بھ علت اينکھ بھ خانواده اجازه دفن در تھران را ندادند, خانواده مجبور بھ انتقال ايشان بھ روستای مادريشان در گيلان (روستای ولی آباد
خشک بيجار )شدند.

٣٨ - ايمان نمازی دانشجوى رشتھ عمران دانشگاه تھران، ٢۵ خردادماه ، کوی دانشگاه

٣٩ - سالار قربانی پارام ، ٢٢ سالھ، بود در تظاھراتھاى اخير جان باخت.جمھوری اسلامی علت فوت را تصادف اعلام كرده است.پدر ايشان در ميدان انقلاب جنب بانک رفاه مغازه لباس فروشی دارد. در ميرداماد مراسمى براى بزرگداشت وی برگزار شد.

۴٠ - حسين طوفان پور درتظاھرات روز ٣٠ خرداد توسط نيروھای امنيتی در خيابان دستگير شد. بر اساس اظھارات شاھدان عينى مزدوران ابتدا بھ شدت با چماق بھ دستش ميزنند بھ شكلى كھ دستش كاملا شكستھ و از بدن آويزان ميشود.سپس با گلولھ بھ سرش شليك كرده و اين جوان را در اين تظاھرات بھ قتل ميرسانند. محل دفن حسين درقطعھ ٢٣٣ بھشت زھرا ثبت شده است .از خانواده طوفان پور ٢۴ ميليون تومان پول تير خواستھ اند اما آنھا قبول نكرده و بھ مزدوران گفتھ اند ما چنين پولى را پرداخت نميكنيم ھر جا خودتون خواستيد دفن كنيد.

۴١ - تينا سودي، دانشجو، روز شنبھ ٣٠ خرداد توسط گلولھ اى در ميدان انقلاب بھ قتل ميرسد. اما ماموران مزدور بھ خانواده سودی گفتھ اند كھ اگر مى خواھيد جسدش را بگيريد بايد بگوئيد كھ با مرگ طبيعى مرده است.

۴٢ - حسين اخترزند، يکی ازجانباختگان حوادث اخيردراصفھان، محلھ مسجد لنبان، فردی بھ نام ميباشدکھ مجردبوده است ودرعين حال نان آورخانواده وخواھران وبرادرانش بوده است.

۴٣ - جعفر بروايھ، استاد دانشگاه چمران اھواز و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تھران کھ برای شرکت در متحانات بھ تھران رفتھ بود ٢٨ جون، ٧ تير در تظاھرات ميدان بھارستان شرکت ميکند واز ناحيھ سرمورد اصابت يک گلولھ قرار ميگيرد کھ بعد از آن بھ يکی از بيمارستانھا ی تھران منتقل وقبل از رسيدن بھ بيمارستان جان ميبازد. جسد وی توسط يکی از دوستان وی شناسايی وبھ اھواز منتقل وتحويل خانواده وی شد. مراسم دفن جعفر در حضور نيروھای امنيتی رژيم انجام گرفت.

۴۴ - حميد مداح شورچھ، دانشجو،ی ھمراه با گروھی در صحن مسجد گوھرشاد دست بھ تحصن زد کھ توسط نيروھای امنيتی دستگير شد. او در مدت بازداشت تحت شکنجھ قرار گرفت تا در روز آزادی وی بھ دليل شدت جراحات وارده جان سپرد.پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونريزی مغزی اعلام کرده است.گفتنی است مراسم يادبود او روز يکشنبھ ١۴ تير برگزار شد.

۴۵ - مريم مھر آذين ٢۴ سالھ در خيابان آزادی با شليک گلولھ جان باخت.

۴۶ - ميلاد يزدان پناه ٣٠ سال در خيابان آزادی با شليک گلولھ جان باخت.

۴٧ - حامد بشارتی ٢۶ سالھ در خيابان آزادی با شليک گلولھ جان باخت.

۴٨ - بابک سپھر ٣۵ سالھ در خيابان آزادی با شليک گلولھ جان باخت.

۴٩ - ندا اسدی

۵٠ - امير کويری . فارغ التحصيل از دبيرستان تطبيقی تھران


۵١ - فرزاد ھشتی

۵٢ - امير طوفانپور، نيازمند تاييد

۵٣ - محمد، ١٢ سالھ، (نيازمند تاييد)

۵۴ - محرم چگينی قشلاقی فرزند ميرزا قلى ٣۴ سالھ قطعھ ٢۵۶ بھشت زھرا رديف ١۴۶ شماره ١٣

۵۵ - محمد حسين فيضی فرزند غلامرضا ٢۶ سالھ قطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا رديف ٣١ شماره ٢۵

۵۶ - رامين رمضانی فرزند مھدی ٢٢ سالھ قطعھ ٢۵٧ بھشت زھرا رديف ۴۶ شماره ٣٢

۵٧ - سھراب اعرابی ١٩ سالھ کھ در زندان اوين زير شكنجھ جان باخت.
سھراب اعرابى ١٩ سالھ سال آخر دبيرستان و آماده براى امتحان كنكور در جريان خيزش انقلابی خرداد در ٣٠ خرداد روز شنبھ بازداشت و بھ مكان نامعلومى منتقل مى شود . بعد از پيگيريھاى پى در پى خانواده بخصوص مادرش متوجھ مى شوند كھ وى در زندان اوين است, مادر اين جوان در روز سھ شنبھ ١۶ تير با گذاشتن كفالت در دادگاه انقلاب ھر روز بعد از ظھر منتظر آزادى فرزند ش بود, با وجود اين كھ اين مادر مى دانست كھ فرزندش در زندان اوين است ولى خيلى نگران بود و مى گفت مى ترسم بچھ ام را بكشند. اين مادر عكسى از فرزندش تھيھ كرده بود و بھ ھر زندانى كھ آزاد مى شد عكس عزيزش را نشان مى داد و از آنھا مى پرسيد كھ آيا او را مى شناسند و يا در زندان ديده اند؟ او مى گفت بھ ھر كجا و ھر كسى مراجعھ مى كنم جواب نمى دھند و ميگويند صبر كن آزاد ميشود. اين مادر كارش از صبح تا شب جلو زندان ماندن شده بود تا اينكھ يك دفعھ از طرف قاضى مر تضوى خبر آمد كھ سھراب اعرابى در زندان درگذشتھ است. خانواده اش را خبر كنيد تا جنازه فرزندشان را تحويل بگيرند.

۵٨ - داود صدري، ٢٧ سالھ روز ٢۵ خرداد در جريان تظاھرات ميليونی مردم تھران تير خورده و بھ بيمارستان امام علی منتقل ميشود. روز شنبھ ٣١ خرداد خانواده برای آوردن داود بھ خانھ بھ بيمارستان رفتھ کھ مطلع ميشوند
فرزندشان درگذشتھ است. روز يکشنبھ ١ تير در قبرستان بھشت شھدای ملارد دن ميشود. گزارش شده کھ مقامات جمھوری اسلامی ٣۵٠ ھزار تومن بابت پول تير و ۶ ميليون ھم بابت تحويل تحويل جنازه از خانواده داود درخواست کرده اند. ھمچنين گزارشات حاکی از آن بوده کھ بھ خانواده داود توصيھ کرده اند کھ اعلام کند داود بسيجی بوده و توسط مردم بھ قتل رسيده است.

۵٩ - آرمان استخری پور، ١٨ سالھ از شيراز کھ در درگيری ھای چند روز اخير(زمان مجروح شدن نامعلوم است) شيراز در محلھ ابيوردی مورد اصابت باتوم قرار گرفتھ و بھ کما رفتھ بود. او کھ بھ منزل پيرزنی در حوالی درگيريھا پناه برده بود روز دوشنبھ ٢٢ تير جان باخت و پيکر اين عزيز جان باختھ سھ شنبھ ٢٣ تير برابر با ١۴ جولای در دارالرحمھ شيراز بھ خاک سپرده شد. گفتنی است کھ پزشک آرمان علت مرگ وی را مرگ مغزی اعلام کرد.

۶٠ - سعيد اسماعيلی خان ببين، ٢٣ سالھ كھ بر اثر وارد شدن ضربھ بھ سرش در حوادث تھران كشتھ شده است، در شھر خان ببين (استان گلستان) بھ خاك سپرده شده است. (جزئيات دقيق تر ھنوز دريافت نشده است).

۶١ - مھرداد حيدري، روزنامھ نگار مشھدی کشتھ شد ، مھرداد نقدھای تندی بر وزارت اطلاعات و نيروھای امنيتی در روز شنبھ ٢٠ تير نوشتھ بود و نسبت بھ فشار بر جوانان برای اعتراف گيری اعتراضات شديدی کرده بود روز يکشنبھ ٢١ تير بھ طرز مشکوکی در مشھد بھ قتل رسيد . بھ گزارش سايتھای انترنتی ، حيدری کھ پيشتر در روزنامھ خراسان فعاليت داشت بنا بھ دلايلی بھ ھفتھ نامھ نسيم مشھد رفت و در آن نشريھ در محيطی استانی بھ نوشتن پرداخت . وی خرداد ماه ، با دعوت روزنامھ خراسان رضوی بھ آن روزنامھ رفت و در يادداشت ھای ثابت روزنامھ حضوری فعال بھ ھم رساند . مھرداد حيدری در آخرين يادداشت خود ضمن انتقاد از وزارت اطلاعات در کسب اطلاعاتی ساختگی ، اين وزرات خانھ را محکوم بھ نداشتن اطلاعاتی کرد کھ با فشار بر جوانان قصد بھ دست آوردن آن را دارد .حيدری در اين يادداشت ضمن برشمردن نکات منفی جريانات اخير ايران ، آنھا را دستمايھ افرادی دانست کھ ھميشھ حق بھ جانب گرفتھ و بر دفاع از مردم حکايت می کنند. ۶٢ - علی فتحعليان. محل جان باختن: روبروی مسجد لولاگرمحل سکونت: خيابان رودکي، خيابان شکوفھ (خمسھ)
۶٣ - ترانھ موسوي، دختر جوانی کھ در تجمع مسجد قبا توسط نيروھای لباس شخصی و بسيجی بازداشت شده بود پس از چند ھفتھ بی خبری سرانجام پيدا شد. از ترانھ جز جسد سوختھ ای در حوالی قزوين چيزی باقی نمانده است و
نيروی انتظامی خانواده او را با تھديد و ارعاب وادار بھ سکوت کرده اند. ترانھ موسوی آخرين بار بنا بر شھادت چند بازداشتی ديگر، آخرين بار در مقر پايگاه بسيج در حين بازجويی ديده شده است. نيروی بسيجی پس از آن اين دختر جوان را از ديگر بازداشتيان جدا کردند و بھ او تجاوز جنسی کردند. ترانھ موسوی چندين بار و توسط چندين بسيجی بھ وحشيانھ ترين شکل ممکن مورد تجاوز قرار گرفت. بر اثر شدت جراحات وارده بھ رحم و مھبل بيھوش شد. بسيجيان کھ ديدند کار بھ جای باريک کشيده است بدن نيمھ جان او را بھ بيمارستان امام خمينی کرج بردند بھ اين اميد کھ پارگی ی رحم و مھبل و مقعد او را بھ سانحھ تصادف رانندگی نسبت دھند. در بيمارستان اما با معاينھ پزشک معلوم می شود کھ علت جراحات وارده نھ سانحھ تصادف بلکھ تجاوز جنسی بوده است. نيروھای بسيجی کھ بھ شدت سراسيمھ و نگران شده بودند با مشورت و ھماھنگی مقامات بالاتر خود پيکر نيمھ جان و بيھوش ترانھ را از بيمارستان خارج می کنند و بھ کليھ پرسنل بيمارستان دستور اکيد می دھند در اين باره سکوت کنند و با احدی صحبت نکنند. پرستاری کھ نمی خواھد نامش فاش شود اما ترانھ موسوی را بشناسايی می کند. نيروھای بسيجی او را بھ يکی از بيابانھای خلوت اطراف قزوين می برند. در ھمان حال کھ بی ھوش بوده مجدد بھ او تجاوز می کنند و بعد بر روی تن نيمھ جانش بنزين ريختھ و او را بھ آتش می کشند. بھ اميد اينکھ کليھ آثار و نشانھ ھای تجاوز را از بين ببرند.

۶۴ - حسن کاظميني، پدر بزرگ وی بھ نام علی کاظمينی طی نامھ سرگشاده ای بھ مطبعات نوشتھ است: چند روز قبل نوه ١٩ سالھ ام حسن، بھ خيابان انقلاب رفت تا بھ ھمراه ھمفكرانش برعليھ حقى كھ از كف داده بود، تظاھرات كند. در جمعی كھ برای آن مجوز نداده بودند حاضرشد و عواملی بھ ادعای آنكھ تجمع غيرقانونی است با جمعيت حاضر برخورد كردند و حسن ديگربھ خانھ برنگشت .

۶۵ - آقای معزز ٢٧ سالھ يکی از جانباختگانی است کھ در اعتراضات گسترده و خونين مردم تھران در ٣٠ خرداد ماه شرکت کرده بود. او حوالی ميدان آزادی با اصابت گلولھ بھ چشمش جان خود را فدای راه آزادی مردم ايران کرد

۶۶ - محمد کامراني، طبق گفتھ خانواده وي، محمد را در حاليکھ تقريبا نيمھ جان بوده و سراسر بدنش علائم باتوم و شکنجھ بوده بھ تخت بيمارستان بستھ بودند تا امکان فرار نداشتھ باشد . با تلاش خانواده بالاخره می توانند محمد را از
بيمارستان لقمان مرخص و بلافاصلھ بھ بيمارستان مھر منتقل می کنند اما در آنجا پزشکان متخصص می
گويند با توجھ بھ اينکھ عقونت تقريبا تمام بدن را فراگرفتھ اميدی در بھبود نيست و محمد ظرف کمتر از ٣ ساعت در تاريخ ٢۵ تير جان ميبازد.

٣ جولای