هشدار خامنه ای به رفسنجانی

 

سایت حکومتی ایسنا: خامنه اي امروز در ديدار با مسئولان نظام اسلامي گفت، در حاليکه دخالت دشمنان بويژه نقش رسانه هاي آنها کاملاً آشکار است، ادعای آنها مبنی بر دخالت نکردن در مسال داخلی کشور نشان دهنده بي حيائي است. دشمنان از رسانه هاي خود، علناً براي گروههاي غافل و نادان اغتشاشگر، دستورالعمل چگونگي ايجاد نا امني ، تخريب و درگيري پخش مي کنند، و از طرف ديگر مدعي مي شوند که در امور داخلي ايران دخالت نمي کنند در حاليکه آشکارترين دخالتها را انجام ميدهند. البته رسانه هاي استکباري بمنظور حمايت از اغتشاش گران آنها را مردم مي نامند در حاليکه مردم، آن جمعيت ميليوني است که بمحض ديدن اين اغتشاشگران و مفسدان، خود را کنار مي کشد و آنها را با ديده ي نفرت و انزجار نظاره مي کند. اينکه قدرتهاي استکباري دنيا شعار خود را مقابله با جمهوري اسلامي قرار داده اند و نظام اسلامي را مانع تحقق اهداف شوم خود بويژه در منطقه خاورميانه مي دانند نشان دهنده عظمت ملت، نظام و دولت است.

 

خامنه ای افزود : هر فردي با هر عنوان و موقعيتي اگر بخواهد جامعه را به سمت نا امني سوق دهد از نظر عموم ملت ايران، انسان منفوري است. همه باید هوشيار باشند زيرا هرگونه حرف، تحليل، و اقدام آنان که موجب بر هم خوردن امنيت جامعه شود، حرکت در خلاف مسير ملت ايران است. همه بايد مراقب گفتار و مواضع و حتي نگفتن هاي خود باشند. زيرا نگفتن مسائلي که بايد گفت، عمل نکردن به وظيفه است و گفتن مسائلي که نبايد گفت، عمل کردن بر خلاف وظيفه است. نخبگان مراقب باشند، زيرا در امتحان عظيمي قرار گرفته اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود شدن نيست بلکه موجب سقوط آنان خواهد شد. البته عقلانيت، اين سياسي کاريهاي متعارف نيست زيرا سياسي بازيها خلاف عقل است و کساني که سياسي کاري را اقدام عقلائي مي دانند، اشتباه مي کنند. راه صحيح عقلانيت، همان راهي است که عبادت خدا را هموار کند و شاخص آن نيز اين است که خود قضاوت کنيم، آيا سخنان و موضع گيريهاي ما براي رضاي خدا و با نيت اخلاص است يا اينکه براي جلب توجه برخي افراد، بنابراين نبايد خود را فريب دهيم. در ميان ملت ايران سلايق مختلفي در عرصه زندگي اجتماعي وجود دارند که هر کدام نظر خود را بيان مي کنند اما آنجايي که ملت احساس مي کنند، مسئله دشمني با نظام در ميان است و دستي، حرکتي را براي ضربه زدن به نظام مديريت مي کند، از او فاصله مي گيرند، حتي اگر همان شعاري را بدهد که ملت به آن معتقد است.