جان دستگیر شدگان اخیر در زندان اصفهان در معرض خطر جدی قرار دارد


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند الف ط وزارت اطلاعات در زندان مرکزی اصفهان ،تعداد زیادی از مردم اصفهان و بخصوص جوانان در سلولهای انفرادی آن تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند.

 

در حال حاضر سلولهای انفرادی بند الف-ط مملو از دستگیریهای اخیر می باشد،دستگیریها ی گسترده  درسطح استان و بخصوص شهر اصفهان  همچنان ادامه دارد، مامورین وزارت اطلاعات به منازل مردم یورش می برند و اقدام به دستگیری مردم می کنند. در بین دستگیر شدگان کودکان با سنین 15 تا 17 ساله وجود دارد و یکی از نوجوانان 17 ساله در اثر شکنجۀ بازجویان وزارت اطلاعات  فک او شکسته شده است. تعدادی از جوانان دستگیر شده به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شده اند. و تحت شکنجه های وحشیانه بسر می برند.از وضعیت تعدادی از جوانان خبری در دست نیست و ناپدید هستند این درحالی است که بستگان و دوستان آنها  شاهد دستگیری آنها در اعتراضات خیابانی بودند. جان آنها در معرض خطر جدی قرار دارد.
خانواده ها دستگیرشدگان توسط بازجویان وزارت اطلاعات در اصفهان  تحت فشارهای زیادی قرار دارند که نام فرزندان دستگیر شده و شرایط و شکنجه هایی که علیه آنها اعمال می شود را نباید به بیرون درز نمایید در غیر اینصورت خود آنها بازداشت و عزیزان در بندشان متحمل عواقب آن خواهند شد. یک جو وحشت آوری در بین خانواده های دستگیر شدگان  ایجاد کرده اند.همچنین جوانانی که با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منازل آنها  دستگیر می شوند در مقابل چشمان عزیزانشان مورد ضرب وشتم وحشیانه  قرار می گیرند.