زنی در زندان قزوین به دار آویخته شد

 

فعالام حقوق‌بشر در ایران: زني که چهار سال پيش در يک نزاع به‌طوغيرعمد پدر شوهر خويش را به قتل رسانده بود، بامداد روز سه شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در محوطه‌ی بند نسوان زندان قزوين اعدام شد. نا‌م‌برده از چهار سال پيش به اتهام قتل عمد در زندان به‌سر مي‌برد ولي با توجه به فقر مالي و نبود وکيل نتوانست ادعاي خويش مبني بر غيرعمد بودن اين قتل را اثبات کند، بنابراين از سوي دادگاه به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد و با توجه به عدم رضايت خانواده‌ی مقتول حکم وي بامداد روز سه شنبه به اجرا درآمد.