جلوگیری از ورود خبرنگاران به دانشگاه تهران

 

سایت موج آزادی: با آنکه همیشه خبرنگاران خارجی امکان حضور در محل اختصاصی خبرنگاران در کنار جایگاه اصلی نمازجمعه و تهیه گزارش از این مراسم را داشته‌اند، آخرین اخبار رسیده حاکی از آن است که امروز ماموران امنیتی از ورود خبرنگاران خارجی به محوطه نمازجمعه جلوگیری کرده‌اند.اين اخبار حكايت از آن دارد كه از ورود كليه خبرنگاران خارجي به نمازجمعه ممانعت شده و كارت‌هاي بسياري از آنان توسط ماموران گرفته و اعلام شده كه حق تصويربرداري از نمازجمعه و خيابان‌هاي اطراف را ندارند.