لباس شخصی ها وکیل زن و فعال جنبش زنان را ربودند


سایت تهیه خبر داده است شادی صدر حقوق دان و فعال جنبش زنان که به همراه تعدادی از اعضای گروه میدان زنان به صورت پیاده در خیابان کریم خان در حال رفتن به نماز جمعه بوده است، با حمله نیروهای لباس شخصی مواجه و به زور او را سوار یک ماشین پژو کرده و برده اند. دوستان وی که در محل حاضر بوده اند، گفته اند سعی کرده اند او را از دست این نیروهای لباس شخصی که هیچ حکم و حتا توضیحی ندادند که از طرف چه ارگانی هستند و خانم صدر را به کجا می برند نجات دهند، اما مامورین چنان او را کشیده اند که مانتو و روسری او از تنش خارج شده است.