مردم سه موتور نیروهای کارد ویژه را به آتش کشیدند

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: ساعت 10:50 از سمت آزادي به سمت انقلاب حركت كرديم .نزديك به ميدان انقلاب نيروهاي گارد و بسيج پشت سر هم ايستاده بودند و سر خيابان دانشگاه يك ماشين آتش نشاني نيز مستقر شده بود در نزديك دانشگاه تهران جمعيت گاردي ها و لباس شخصي ها بيشتر مي شد.در داخل جمعيت و به خصوص كوچه هاي اطراف دانشگاه تهران لباس شخصي ها حضور داشتند..از ميدان اصلي انقلاب و ميدان ولي عصر به سمت دانشگاه تهران مسير هاي عبور و مرور را بسته بودند و مردم پاي پياده اما به صورت جمعي حركت مي كردند در ساعت 11:15 صحن اصلي دانشگاه تهران كه محل نماز جمعه بود پر شده بود .جمعيت رفته رفته بيشتر مي شد تا جايي كه خيابانها و كوچه هاي اطراف دانشگاه تهران مثل خيابان قدس و كوچه هاي آن ، قريب، 16 آذرو كوچه هاي آن و حتي بلوار كشاورز ، فلسطين مملو از جمعيت بود. و دائما به تعداد جمعيت افزوده مي شد. حتي تعدادي از نرده هاي اطراف دانشگاه بالا رفتند و با صداي بلند شعار مي دادند سخنراني هاشمي كه شروع شد مردمي كه درداخل و بيرون دانشگاه بودند شعار مرگ بر ديكتاتور را سر دادند كه هاشمي اعلام كرد به خاطر نمازگزاران نشسته در خيابان هاي اطراف و مسائل امنيتي شعار ندهيد و اينجا هستم تا حرف دل شما را بزنم مردم داخل دانشگاه تا حدي آرام شدند اما مردم در بيرون دانشگاه او را هو كردند وبه دادن شعارهاي خود ادامه دادند شعارهايي چون مرگ بر ديكتاتور ، الله اكبر، مرگ بر خامنه اي ، برادر شهيدم رأيتو پس مي گيرم ، مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت را فرياد مي زدند.ساعت 13:40، 3 گاز اشك آور در خيابان 16 آذر شليك شد. كه صداي شعار الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور بالا رفت. زماني كه رفسنجاني در مورد كشتارهاي چين صحبت كرد مردم شروع كردند به سر دادن شعار مرگ بر چين و مرگ بر ديكتاتور و زماني كه در مورد انقلاب و برگرداندن اعتماد مردم به نظام و حكومت و انقلاب صحبت كرد اعتراضات مردم شدت گرفت و مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور را سر دادند.موقع نماز مردم در خيابان هاي اطراف شعار مي دادند و خواندن نماز پشت به اقامت رفسنجاني را قبول نداشتند بعد از نماز اكثر مردم با دادن فحش و بد و بيراه به رفسنجاني از دانشگاه خارج شدند و به جمعيت بيرون پيوستند و همگي در حالي كه دستها را به نشانه پيروزي بالا برده بودند شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد .مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت .برادر شهيدم رأيتو پس مي گيرم .مرگ بر ديكتاتور .مرگ بر خامنه اي .نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم .مرگ بر چين مرگ بر روسيه سر مي دادند.
ساعت 14:30 لباس شخصي ها شروع به حمله به سمت مردم كردند در حالي كه باتوم به دست داشتند و كلت به كمر بسته بودند با باتوم به جان مردم به خصوص زنان و دختران افتادند و بيشتر به سر و صورت مي زدند در عرض 15 دقيقه 13 نفر را كه 7 نفر زن بودند از ناحيه بيني و سر مجروح كردند.لباس شخصي ها به صورت جمعي سوار بر موتوراز جلو و عقب به جمعيت حمله مي كردند و مردم با دادن شعار نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم همديگر را به ايستادگي در برابر حمله آنها دعوت مي كردند .در خيابان ولي عصر مردم 3 موتور نيروهاي گارد را به آتش كشيدند.