یک فعال دیگر دانشجوئی را دستگیر کردند

 

ادوارنیوز: احمد مدادی از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران بازداشت شد. ماموران امنیتی پنج شنبه شب 25 تیرماه با ورود به منزل احمد مدادی عضو سابق شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وی را بازداشت کرده اند. بازداشت این عضو سازمان در حالی است که احمد زید ابادی دبیرکل،عبداله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم همچنان بعد از گذشت یک ماه در زندان اوین هستند.