وضعیت مبهم استادان دانشگاه پس از دستگیری

 

خبرنامه اميرکبير: در حاليکه وزارت علوم قصد دارد مانع از پخش اخبار بازداشت برخی از استادان دانشگاه تهران شود، وضعيت برخی از اين اساتيد همچنان در ابهام است. اساتيد دانشگاه تهران پس از حمله نيروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان در شامگاه 25 خرداد و ضرب و شتم و بازداشت دانشجويان و تخريب کوی دانشگاه تهران دست به تحصن در مسجد اين دانشگاه زدند که به مدت سه روز ادامه داشت. استادان دانشگاه در اين تحصن در انتقاد از شرايط موجود و شکستن حريم دانشگاه و دانشجويان صحبت نموده و خواهان مشارکت و همياری همه اساتيد و دانشجويان در اعتراض به روند موجود شدند.


به گزارش خبرنامه اميرکبير در جريان اين تحصن يکی از اساتيد به نام حسين خالصي، انتقاداتی نسبت به شرايط زمامداری کشور انجام داد که با حمايت اساتيد ديگر و دانشجويان مواجه شد. اخبار رسيده حاکی از آن است که وی پس از انجام سخنرانی در تاريخ 9 تير ماه بازداشت شده است و اطلاعی از وضعيت آزادی يا ادامه بازداشت وی در دست نيست.


همچنين چهار تن ديگر از اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران به نام های دکتر حسينعلی عرب، دانشيار و رئيس بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکي، معاون اسبق سازمان دامپزشکی کل کشور، عضو اسبق شورای مديريت دانشگاه، دکتر علی اصغر خداياري، استاديار گروه معدن دانشکده فني، دکتر داود سليماني، استاديار دانشکده الهيات و دکتر علی محقر، دانشيار دانشکده مديريت، معاون اسبق وزارت کشور اواخر خرداد ماه بازداشت شدند.


از ميان اين اساتيد، دکتر محقر پس از چندی آزاد شد اما تاکنون خبری از آزادی و يا نگهداری سه تن ديگر منتشر نشده است. اين در حالی است که روز گذشته نيز زاهدی وزير علوم روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران در مورد وضعيت اساتيدی که در زندان هستند، گفته است: ,زندان تعبير درستی نيست آنها در بازداشت هستند و اگر کسی در بازداشت باشد صرفا يکی دو نفر هستند., لازم به يادآوری است 70 تن از استادان دانشگاه های مختلف نيز پس از ديدار با مير حسين موسوی بازداشت شدند که اکثر آنان تاکنون آزاد شده اند.