فراخوان به تحصن همگانی در برابر سرکنسول‏گری رژیم در فرانکفورت

 

سدی در برابر ديکتاتوری


شبحی در ايران سرگردان است. شبح مردم! شبح آزادی!


مردم ترس را پشت سرگذاشته‏اند و در خيابان‏ها فرياد آزادی سر مي‏دهند. خشم فروخورده‏ی سی ساله اکنون آتش‏فشانی است که سر باز ايستادن ندارد. مادران داغدار امروز ديگر "از سجاده ‏ها سر بر نگرفته
اند" و فرياد دادخواهی سرمي‏دهند.


ايران از تيتر اخبار اول جهان خارج شده‏است و آنجه مسلم است فرصتی است که به جنايت‏پيشه‏گان داده مي‏شودتا سرکوب و شکنجه و کشتار را در سطحی وسيع ادامه دهند. با نگاهی به تاريخ خونين سی ساله‏ و خصوصا دهه‏ی شصت ، وظيفه‏ی هر انسان آزاده‏يی است که در برابر ماشين حذف انسانی و فکری قد اعلم کند.


روز جمعه 17 جولای با هدف مختل کردن کار سرکنسول‏گری ايران در فرانکفورت در همان محل (
Raimundstrae 90, 60320 Frankfurt am Main ) تحصنی نشسته (Sitzblockade) خواهيم داشت. بياييد همراه با هم با استفاده از ابزار نافرمانی مدنی (zivile Ungehorsam) "نه" بزرگمان را در مقابل نماينده‏ی حقيقی استبداد مذهبی _سياسی و دستگاه سرکوب و کشتار رژيم اسلامی ايران فرياد کنيم.


اين برنامه به هيچ عنوان خصلتی ناسيوناليستی ( در هر شکل اعم از پرچم و ...) ندارد. , نه, بزرگ ما به تمام دستگاه و تفکر حاکم بر سرزمين‏مان است. ,نه, ای بزرگ به کليت جمهوری اسلامی!

برای اطلاعات بيشتر:


ما روز جمعه ساعت ۴ صبح با اتوبوس از شهر کلن خيابان
Comdienstrasse نزديک ايستگاه اصلی قطار (Hbf) به سمت فرانکفورت حرکت ميکنيم. قرار ما ساعت ۷ روز جمع، ۱۷ جولای در برابر کنسولگری ايران در فرانکفورت.


دوستانی که مايلند با اتوبوس از کلن ما را همراهی کنند ميتوانند با ايميل يا تلفن زيرتماس بگيرند.


01784073332
buendnisaktion@gmail.com