گسترش یافتن اعتراضات شبانه و کشیده شدن آن به کوچه ها


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از نقاط مختلف تهران اعتراضات شبانۀ مردم علاوه بر پشت بامها به کوچه ها گسترش یافته است.اعتراضات شبانه مردم تهران با شعار الله و مرگ بر ديكتاتور همچنان ادامه دارد .در روزهاي اخير كه اسامي تعدادي از جوانان كه در اعتراضات  اخیرجان باختند و به اطلاع مردم رسيده شدت اعتراضات گسترده تر شده و اعتراضات علاوه بر پشت بام ها به كوچه ها نيز كشيده شده است.


 
راننده ها نيز در خيابان با بوق زدن و سر دادن شعار الله اكبر با مردم همراهي مي كنند.امشب نيز مردم شعار الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور و در برخي مناطق مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت را  از ساعت 22 تا 22:30سر دادند.


شدت اعتراضات در منطقه تهران پارس ، تجريش ، فاطمي ، پونك ، سيد خندان بيشتر از مناطق ديگر است.همچنان نيروهاي بسيجي و لباس شخصي در كوچه ها و خيابان هاي تهران  در حال گشت زني هستند .اما مردم چنان با خشم شعار مي دهند كه اين نيروها جرأت نزديك شدن به مردم را ندارند.