اسامی سیزده زندانی که امروز در زاهدان به دار آویخته شدند

 

اسامی سیزده زندانی وابسته به جندالله که جمهوری اسلامی آن ها را امروز در زاهدان به دار آویخت.

 

1- منوچهر شه‌بخش فرزند اكبر
2- محمدحسن شاهوزهي فرزند شي محمد
3- فائزه عبدالرزاق رشيدي فرزند حسن
4- يعقوب گمشادزهي فرزند الك
5- عبدالواسط شيهكي فرزند قائم
6- ادريس نوتي زهي فرزند ابراهيم
7- عبدالقياس ديدن نارويي فرزند جمعه‌خان
8- عبدالصبور رخشاني فرزند عبدالغفور
9- اسدالله وفايي فرزند جان محمد
10- عبدالخالق ميربلوچ‌زهي فرزند هيبت
11- طارق آباديان فرزند دادمحمد
12- يحيي ريگي فرزند عبدالواحد
13- خليل احمد ريگي خالص فرزند عبداللطيف