وکیل زندانی به سلول انفرادی منتقل شد

 

روزنامه حکومتی اعتمادملی: عبدالفتاح سلطاني حقوقدان بيش از يك هفته است كه هيچ تماسي با خانواده خود نداشته است.به گفته همسر سلطاني، وي در آخرين تماسي كه هفته گذشته داشت، خبر داده كه وي متهم به نقض ماده 500 و 610 قانون اساسي و ايجاد اغتشاش شده است.به گفته معصومه دهقان، عبدالفتاح سلطاني بيش از 12 روز است كه از بند 240 به سلول انفرادي در بند 209 منتقل شده است.