اعتصاب گسترده در اشنویه

 

کوردستان میدیا: علیرغم احضارهای مداوم و اخذ تعهد رژیم از بازاریان برای تعطیل ننمودن بازارها، از نخستین ساعات صبح دوشنبه 22 تیرماه، کلیه بازارها در اشنویه تعطیل گردید.همچنین گزارش رسید که شب 22 تیرماه به مدت 10 دقیقه بیانات شهید دکتر قاسملو از بلندگوی مسجد "مام تمر" پخش گردید.