بی خبری از وضعیت و شرایط تعدادی از زندانیان سیاسی در بند انفرادی


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین؛از وضعیت و شرایط تعداد زیادی از زندانیانی که در هفته های اخیر دستگیر شدند خبری در دست نیست.
مامورین وزارت اطلاعات یکشنبه شب 24 خرداد ماه با یورش به منزل، خانم عاطفه نبوی، سید ضیاءنبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل که از دانشجویان محروم از تحصیل می باشدهمراه با تعداد دیگری از دوستان آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. چندین روز از محل بازداشت آنها خبری در دست نبود. بعد از 2 هفته به آنها  امکان تماس کوتاهی داده شد در این نوع  تماسها که می بایست گفته های بازجو تکرار شود و خود بازجو هم در کنار زندانی حضوردارد صورت می گیرد.
خانواده نبوی همراه با سایر خانواده ها از زمان دستگیری بطور روزانه ومستمر به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند و خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزانشان هستند ولی کسی پاسخگو نیست و به آنها جوابهایی مانند: ما به شما اطلاع میدهیم ،بروید 2 هفته دیگه مراجعه کنید و موارد دیگر داده می شود  واز این طریق سعی دارند که آنها را از وضعیت عزیزانشان بی خبر نگه دارند و همچنین  بر خانواده ها فشارهای روحی وارد کنند.


خانواده نبوی در تهران و شهرستان تحت فشارها و اذیت آزراهای بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و دائم اعضای این خانواده را به اداره اطلاعات احضار می کنند  و آنها رامورد بازجوئی قرار میدهند  و بازداشت می کنند. در حال حاضر 4 نفر از اعضای این خانواده در زندان بسر می برند که عبارتند از : سید ظهور نبوی مقاله نویس سرزمین آریائی،حمیده نبوی از شرکت کنندگان بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 67 ،عاطفه نبوی و سید ضیاء نبوی می باشند.