جنازه ها را سیمان گرفته تحویل می دهند تا آثار شکنجه معلوم نشود

 

وبلاک ما شهادت می دهیم: تحویل جنازه های جانباختگان وقایع پس از انتخابات 88 در تهران و شهرهای مختلف به خانواده هایشان آغاز شده است. به نظر می رسد دادستانی تهران، به ریاست مرتضوی و دیگر دستگاههای امنیتی و قضایی منتظر بودند 18 تیر تمام شود و جنازه حانباختگان را که بیشتر آنها در 25 خرداد و پس از آن در خیابانها و یا براثر شکنجه در زندانها کشته شده اند، تحویل دهند.

 

هم اکنون، در آگاهی شاهپور، 50 عکس متعلق به جانباختگان وجود دارد که از خانواده ها می خواهند با مراجعه به آنجا عزیزان خود را شناسایی کنند. سهراب عامری، جوان 19 ساله ای که روز 25 خرداد تیر خورده و روز 28 خرداد جنازه اش تحویل پزشکی قانونی کهریزک شده، تنها یکی از این 50 نفر بوده است. هیچ مقامی پاسخ نمی دهد سهراب در این سه روز کجا بوده است.

یکی دیگر از خانواده ها، جنازه پسرش را در حالی برای دفن تحویل گرفته که تنها صورتش مشخص بوده و تمام بدنش را سیمان گرفته بودند. مشخص است که ماموران قضایی و امنیتی نمی خواسته اند خانواده متوجه آثار شکنجه شدید شوند.

 

در شهر اهواز هم تحویل جنازه ها به خانواده ها شروع شده است اما خانواده ها را به شدت تهدید کرده اند تا از اطلاع رسانی یا پیگیری قضایی برای با مجازات رساندن عاملان شکنجه و قتل خودداری کنند. خانواده هایی که اعتراض می کنند با تهدید اینکه فرزندان دیگرتان را نیز به قتل خواهیم رساند مواجه می شوند.

 

...باید کاری کرد

 

http://wewitnessed.blogspot.com/2009/07/blog-post_12.html