پرتاب گاز اشک آور به داخل اتوبوس پر از مسافر

 

Ireport   :در یک حادثه عجیب و غیر انسانی ، پلیس ضد شورش  یک گاز اشک آور در داخل یک اتوبوس شلوغ که در آن  مسافران در حال دادن شعار های ضد حکومتی بودند پرتاب کرد.  این رویداد که  به ضرب و شتم وحشیانه  مردم  و شکستن شيشه های  اتوبوس منجر شد خشم   کسانی که در خيابان بودند  و به  مناسب دهمين سالگرد 18 تير تجمع کرده بودند را برانگيخت .   مردم   زخمی  ها را سريع از اتوبوس بيرون آوردند و کودکان و سالمندان را به بيمارستان  منتقل کردند.