گزارشی از تظاهرات هجده تیر در اصفهان

 

خبر با نمابر ارسال شده است: دیروز حوالی ساعت 8 بعد از ظهر درگیری های شدیدی حوالی دروازه شیراز روی داد نیروهای پلیس که در ورزشگاه انقلاب کمین کرده بودند به ناگاه به تظاهر کنندگان حمله کردندمردم را مورد ضرب وشتم قرار دادندوچند جوان را بازداشت کردند درگیریهای پراکنده ای نیز بین 33پل وپل فردوسی اتفاق افتاد.جمعیت بسیاری هم حتی تا ساعت 12 شب در چهارباغ بصورت آرام راه پیمایی کردند .خستگی فرسودگی واستیصال کاملا در چهره نیروهای انتظامی ولباس شخصی دیده می شد.