دو دانشجو در تهران و اصفهان دستگیر شدند

 

هرانا : دو فعال دانشجویی توسط نیروهای امنیتی در شهرهای تهران و اصفهان بازداشت شدند.بنابر گزارشات دریافتی علی اجاقی، دبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان روز چهارشنبه مورخه 17 تیرماه در منزل شخصی خود در شهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که در مجموع وقایع پس از انتخابات در ایران بازداشت و به تازگی آزاد شده بود مجدداً روز گذشته مورخ 18 تیرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.