مسئول کميته اطلاع رسانی ستاد موسوی از ایران خارج شد

 

آزادی و برابری: ابوالفضل فاتح، ايران را به مقصد انگليس ترک کرد. ابوالفضل فاتح، مسئول کميته اطلاع رسانی ستاد مير حسين موسوی، روز يکشنبه، ايران را به مقصد انگليس ترک کرد. وی چهارم تير به دليل اتفاقات بعد از انتخابات توسط اطرافيان موسوی برای روشن شدن برخی موارد در اين خصوص، ممنوع الخروج شده بود.