فعال زن پس از سه ماه با قرار وثیقه سنگین از زندان آزاد شد


کانون دفاع از حقوق زنان در کردستان
: روز یکشنبه 15 تیر، نجیبه سبحانی بعد از سه ماه و ده روز از زندان آزاد شد. نجیبه سبحانی بجرم فعالیت برای برگزاری 8 مارس در مریوان دستگیر شد و این زن مبارز و زحمتکش را به این دلیل که وجودش خطرناک تشخیص داده شد به زندان بردند و صد شبانه روز تحت آزار قرار گرفت. وثیقه سنگینی برایش تعیین کردند، در حالی که نجیبه و خانواده اش از کار روزانه زندگی اش را تامین می کند. آزادی نجیبه سبحانی جای خوشحالی ما در کانون زنان است و دست همه مبارزین و سازمانهایی که در این مدت برای آزادی نجیبه تلاش کردند را میفشاریم.